Vy från Kungsgatan, bil, husfasader, stadsmiljö

Stadslivsanalysen och tidigare trafikutredning, vår framtida stadskärna

Hur ska vår framtida stadskärna se ut? En del av svaret finns i den stadslivsanalysen som tas fram under 2023. Den kommer att ge oss en strategi för vår väg framåt i arbetet att göra stadskärnan till en vänligare plats. Strategin blir underlaget för nästa steg, dvs en handlingsplan med tillhörande budget. Det är mycket arbete som ligger framför oss i detta men ett positivt och utvecklande arbete - för vem vill inte förbättra sin stadskärna?!

Konsultföretaget Gehl Arkitekter har fått uppdraget av Ronneby kommun att under året analysera stadens kvaliteter och utmaningar samt ta fram ett strategiskt program för de offentliga rummen genom en s.k. Stadslivsanalys. Den blir underlag för ett kommande förändringsarbete i stadskärnan. Målet är att skapa en stadskärna med attraktiva platser och stråk som är trevliga att vistas i.

Stadsrumslivsanalysens syfte är att lyfta fram betydelsefulla kvaliteter av stadens olika platser, de stadsrum där vi gärna hänger, att ge exempel på hur vi kan förändra, förstärka och göra dem än mer attraktiva. Det innebär också att från tidigare trafikutredning undersöka hur vi rör oss i stadskärnan, till fots, på cykel, med bil och med allmänna kommunikationsmedel. Stadens fysiska möjligheter och utmaningar kommer även de att belysas. Dialoger i olika former med invånare, näringsliv, politiker och tjänstepersoner är planerade för att ytterligare klargöra behov, ge idéer och skapa samsyn.

Den färdiga analysen kommer därefter att ligga till grund för en handlingsplan för de önskade förändringarna i stadskärnan. Detta arbete görs i en tid av pågående strukturomvandling i våra stadskärnor. Ändrade handelsvanor via e-handel och digitalisering gör att fysiska butiker minskat i antal och så även flödet av människor. I den framtida stadens utbud kommer vi sannolikt att se fler caféer, restauranger och kulturinslag.

Ronneby stadskärna har en ljus och spännande framtid. Det kommande muséet om vraket Gribshunden ger helt unika förutsättningar för en intressant förändring i stadens centrala delar. Staden siktar samtidigt till en nominering för Årets Stadskärna 2026. Detta påverkar stadsrummen och mobiliteten och genom Gehl Arkitekters analys- och strategiarbete får vi verktyg för förändring på ett klokt sätt.

Många gemensamma tankar på workshop nr 1

Förtroendevalda, kommuntjänstepersoner, näringsliv, handel, service, medlemmar i fokusgrupperna - det var många som med liv och lust tog del av workshop nr 1 i stadshuset en dag i maj. Roligt att se engagemang i frågorna kring hur vår stad kan förändras till det bättre.

Under ledning av Gehl Arkitekter genomfördes workshop nr 1. Samtliga idéer blir nu en del av ett underlag för Gehl. Under sommaren sammanställer de sina intryck och observationer de också gjorde i stadskärnan samt worshopmaterialet och återkommer till hösten för workshop nr 2.

Postit-lappar på whiteboard, signalerar grupparbete

Vi tyckte till om strategier på workshop nr 2

I september samlades vi återigen för att ge input på det pågående analysarbetet kring stadsrum och mobilitet som Gehl satt samman sedan vi sågs på workshop nr 1. Samma engagemang genomsyrade även denna dag. Under workshopen tittade vi på förslag på möjliga lösningar med kreativa ögon. Överlag kan man säga att önskan att göra staden grönare och få mer kontakt med ån är tydlig.

Ännu är alltså ingenting beslutat. Arbetet fortsätter för Gehl Arkitekter under hösten. En slutrapport väntas runt årsskiftet med förslag till strategier för att successivt förändra staden att bli mer attraktiv och tillgänglig. Strategierna ska därefter leda till konkreta handlingsplaner. Det framtida arbetet ska också antas politiskt. Det behöver ha en bred förankring för att hålla fast vid alla delmål och finnas med i det framtida budgetarbetet över tid.