Träskobacken

VA-ledningsnät för anslutning av 10 st fastigheter planeras att färdigställas under 2021.

Aktuellt:

 

21-07-05

  • Upphandling av entreprenör för anläggningsarbetena på Träskobacken är klar och NCC har tilldelats arbetet. Arbetet kommer att påbörjas succesivt efter semestern och beräknas pågå under hela hösten fram mot årsskiftet. Anläggningen beräknas efter kontroll och besiktning vara färdig och klar för anslutning fram mot våren 2022.
  • Kommunstyrelsen i Ronneby kommun har begärt tidsförlängning hos Länsstyrelsen för utbyggnaden med beaktande av fördröjt ledningsrättsbeslut.

21-04-30

  • Arbetet med VA-utbyggnaden på Träskobacken har fortskridit under hösten och vintern. Ledningsnätets utformning har projekterats och nödvändiga miljötillstånd och dispenser har sökts parallellt med pågående ledningsrättsärende hos lantmäteriet. Ambitionen har varit att handla upp entreprenör och kunna påbörja entreprenadarbetena under våren.
  • Ärendet hos Lantmäteriet har dock dragit ut på tiden och beslut har inte kunnat fattas i frågan förrän i början av april. Orsaken till detta var en sent inkommen ändring gällande marktillträde vilket har inneburit att ledningsträckningen behövde ändras. Beslutet hos lantmäteriet har precis vunnit laga kraft och entreprenadarbetet ligger nu ute för upphandling. Under förutsättning att en entreprenör kan tilldelas arbetet före semestern så utförs markarbetena under sensommar/höst. Detta innebär en fördröjning och anläggningen bedöms inte vara färdig för anslutning förrän fram mot våren. Det är efter föreläggandets sluttid och en dialog förs med Länsstyrelsen kring tidsförlängning.

20-05-06

  • Projektering av VA-ledningsnätet har pågått under vintern.
  • Miljöteknik har ansökt om Ledningsrätt hos Lantmäteriet för att säkerställa marktillträdet inför byggandet av ledningsnätet – handläggning pågår

19-10-16

  • Projektering av ledningsnät påbörjad