Järnavik

VA-ledningsnät för anslutning av 70 st fastigheter planeras att färdigställas under 2019.

Aktuellt:

20-01-10

  • Samtliga fastigheter inklusive Hasselbacken har nu möjlighet att ansluta sig till det nya VA-systemet.
  • Spolning/omsättning av vatten genomförs kontinuerligt på några ställen i Järnavik. Behovet av spolning förutsätts minska alt eftersom fastigheterna ansluts.
  • Vattenprov tas kontinuerligt för att följa upp vattnets kvalitet. Vattnet är på samtliga ställen tjänligt som dricksvatten men har anmärkningar som medför att vi håller detta under bevakning.
  • Succesiva serviceåtgärder genomförs för att förbättra vattenkvaliteten.

19-11-18

Servicearbeten på huvudvattenledningen från Bräkne-Hoby till Järnavik kommer att pågå under V47. Arbetena ska inte påverka anslutna abonnenter annat än kortvarigt avbrott eftersom dricksvatten till Järnavik under tiden går genom en alternativ matning

19-10-02

  • Kompletterande arbeten för att underlätta framtida spolning av det nya systemet pågår
  • Hasselbacken fortfarande ej färdigt för anslutning
  • Arbeten pågår för anslutning av 3 st fastigheter vid korsningen Järnaviksväge/Bastuviksvägen