Järnavik

VA-ledningsnät för anslutning av 70 st fastigheter planeras att färdigställas under 2019.

Aktuellt:

20-05-06

Vattenkvaliteten är nu på flera avsnitt helt utan anmärkning, omsättningen av vattnet har ökat då många nu är anslutna till det nya vattensystemet. Spolning/omsättning av vatten som pågått under vintern kommer nu succesivt att tas bort.

Regelbunden provtagning kommer dock fortfarande att göras då anmärkning på vattenkvaliteten fortfarande finns kvar på några avsnitt. Fortlöpande kontroller på vattenkvaliteten planeras att utföras under hela sommaren.

20-01-10

  • Samtliga fastigheter inklusive Hasselbacken har nu möjlighet att ansluta sig till det nya VA-systemet.
  • Spolning/omsättning av vatten genomförs kontinuerligt på några ställen i Järnavik. Behovet av spolning förutsätts minska alt eftersom fastigheterna ansluts.
  • Vattenprov tas kontinuerligt för att följa upp vattnets kvalitet. Vattnet är på samtliga ställen tjänligt som dricksvatten men har anmärkningar som medför att vi håller detta under bevakning.
  • Succesiva serviceåtgärder genomförs för att förbättra vattenkvaliteten.

19-11-18

Servicearbeten på huvudvattenledningen från Bräkne-Hoby till Järnavik kommer att pågå under V47. Arbetena ska inte påverka anslutna abonnenter annat än kortvarigt avbrott eftersom dricksvatten till Järnavik under tiden går genom en alternativ matning

19-10-02

  • Kompletterande arbeten för att underlätta framtida spolning av det nya systemet pågår
  • Hasselbacken fortfarande ej färdigt för anslutning
  • Arbeten pågår för anslutning av 3 st fastigheter vid korsningen Järnaviksväge/Bastuviksvägen