Uppströmsarbete

Vi på Miljöteknik utför aktivt uppströmsarbete. Det innebär att vi jobbar med förebyggande åtgärder för att minska mängden föroreningar redan vid källan vilket betyder att mindre mängd miljöskadliga ämnen kommer in till avloppsreningsverket samt släpps ut till åar, sjön och hav.

Avloppsreningsverken är gjorda för att rena vattnet från kväve, fosfor och annat organiskt material. Andra typer av föroreningar kan inte brytas ner och det är därför väldigt viktigt att de aldrig hamnar ner i avloppet och förs vidare till verken och vattendrag.

Tack vare minskat flöde av miljögifter bidrar vi till renare vatten och bättre kvaliteten på slam som bildas på reningsverket. Slammet är rikt på fosfor och mullämnen och ett rent slam kan återanvändas som gödningsmedel och på så sätt bidra till ett sunt kretslopp av essentiella växtnäringsämnen.

Att ha ett uppströmsarbete som i förlängningen genererar en Revaq-cer­tifiering samt Att utreda hur slamhanteringen kan op­timeras och effektiviseras för återföring till naturen är två av fem strategiska mål för Ronneby Miljö & Tekniks VA-verksamhet till 2020. Revaq är ett certifieringssystem som kvalitetssäkrar reningsverkens uppströmsarbete samt ställer höga krav på slamkvalitet och spårbarhet.

Det som vi gör är bland annat kartläggning av utsläpp av tungmetaller och andra miljögifter, provtagningar på ledningsnätet, insamling av information om anslutna verksamheters utsläpp till spillvattennätet. Vi utför även en del informationskampanjer för att motivera både företag och privatpersoner att se över vad man släpper ut i avloppet samt att allmänt minska på sin kemikalieanvändning. Uppströmsarbete riktar sig både mot hushåll och verksamheter och det är viktigt att alla hjälper till.

Ditt engagemang gör skillnad! Vill du veta mer? Läs mer under Toalettvett