Uppströmsarbete

Uppströmsarbete innebär att man jobbar med förebyggande åtgärder för att minska mängden miljöskadliga ämnen som via avloppsvatten kommer in till avloppsreningsverket.

Att ha ett uppströmsarbete som i förlängningen genererar en Revaq-cer­tifiering samt Att utreda hur slamhanteringen kan op­timeras och effektiviseras för återföring till naturen är två av fem strategiska mål för Ronneby Miljö & Tekniks VA-verksamhet till 2020.

Miljöteknik arbetar med att kartlägga och förebygga utsläpp av tungmetaller och andra miljögifter till avloppsvattnet. Bland annat utför vi provtagningar på ledningsnätet och samlar in information om anslutna industriers och andra verksamheters utsläpp till avloppsledningsnätet. Vi jobbar för att motivera både företag och privatpersoner att se över vad man släpper ut i avloppet samt att allmänt minska på sin kemikalieanvändning.

Med ett effektivt uppströmsarbete kan kvaliteten på det slam som genereras på reningsverket förbättras. Ett rent slam kan återanvändas som gödningsmedel och på så sätt bidra till ett sunt kretslopp av essentiella växtnäringsämnen.

Miljöteknik utreder och jobbar därför mot en Revaq-certifiering av reningsverket. Revaq är ett certifieringssystem som kvalitetssäkrar reningsverkens uppströmsarbete samt ställer höga krav på slamkvalitet och spårbarhet.