Vieryd och Vieryd Södra

VA-ledningsnät för anslutning av ca 50 st fastigheter planeras att färdigställas under 2023.

Aktuellt:

23-01-31

  • Upphandling av entreprenör är klar och det är PEAB som fått uppdraget att bygga det nya vatten- och avloppssystemet i Vieryd. Arbetet kommer att utföras genom en kombination av traditionell schakt (grävmaskin) och schaktfritt byggande som t.ex. styrd borrning.
  • Anläggningsarbetena kommer att påbörjas nu inom kort och målsättningen är att dessa ska bli klara fram i sommar. På vissa partier är det mycket trångt och även om entreprenören ska planera för att minimera störningar kommer det vara tillfällen då framkomligheten är begränsad.
  • När anläggningen är helt klar och färdig för anslutning (beräknat till hösten) kommer särskilt brev skickas ut till berörda fastighetsägare med information om hur anslutning ska gå till.

22-09-20

  • Privata VA-ledningar i Fjordvägen (Vieryd Södra) har efter förhandling tagits över av Miljöteknik efter sommaren och ingår nu i det allmänna ledningssystemet. Miljöteknik svarar för fortsatt drift och skötsel.
  • Beslut om ledningsrätt har fattats av lantmäteriet vilket innebär om beslutet inte överklagas så har Ronneby Miljöteknik rätt att bygga ut ledningsnätet i Vieryd. Upphandling av entreprenör påbörjas snarast efter att ledningsrättsbeslutet vunnit laga kraft.

21-04-12

  • Detaljprojektering av teknisk lösning samt arbete med miljötillstånd pågår med hjälp av teknikkonsultföretaget Tyréns.

Lantmäteriet har påbörjat handläggning av ärende om ledningsrätt. Kontakter kommer att tas med berörda markägare

20-05-06

  • Projektering av VA-ledningsnätet pågår
  • Ansökan till Lantmäteriet om ledningsrätt för att lösa marktillträdet inför anläggande av VA-ledningarna

19-10-16

  • Projektering av ledningsnät påbörjad i Vieryd
  • Förhandling om övertagande av privat VA-ledningsnät (Vieryd södra, Fjordvägen) pågår