Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som erläggs avfastighetsägare med fastighet inom ett verksamhetsområde, när fastigheten anvisas förbindelsepunkt till det allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattennätet.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde är det område som Ronneby Miljö & Teknik AB ska förse med vattentjänster. Områdena beslutas av kommunfullmäktige i Ronneby. Anläggningsavgifterna gäller inom verksamhetsområdet.

Du kan få tillgång till det allmänna vatten- och spillvattennätet även om din fastighet är utanför verksamhetsområdet. Då skrivs ett avtal där det bland annat anges vad anläggningsavgiften blir i det specifika fallet.

Anläggningsavgiften är en del av VA-taxan som beslutas av Kommunfullmäktige i Ronneby Kommun och grundas på självkostnadsprincipen. Avgiften är unik och bestäms utifrån storleken på din fastighets tomtyta, antal bostadsenheter, samt antalet ledningar (vattenledning, spillvatten och dagvatten fastighet) som är framdragna till fastigheten. Grund för anläggningsavgiften är vilka typer av vattentjänster (vatten, spillvatten och dagvatten gata och dagvatten fastighet) som anvisas. Anläggningsavgiften består av de fyra delarna nedan med olika reduktioner beroende på vilka vattentjänster som anläggs till fastigheten:

 1. Servisavgift
  Motsvarar den genomsnittliga kostnaden för att anlägga VA-ledningar från huvudledningen i gatan fram till fastighetsgränsen. Avgiften är kostnadsrelaterad.
 2. Förbindelsepunktsavgift
  Förbindelsepunkt-avgiften är den avgift som hänförs till den nytta fastigheten har av en förbindelsepunkt där du får tillgång till VA-tjänsterna. Avgiften är nyttorelaterad.
 3. Bostadsenhetsavgift
  Bostadsenhetsavgiften återspeglar den nytta som varje bostadsenhet har av tillgången till VA-tjänsterna. Med bostadsenhet menas en självständig bostadsenhet. För andra typer av byggnader än bostadshus betalar man en bostadsenhetsavgift per påbörjad 150 kvadratmeter. Utökas fastigheten med fler bostäder/bostadsenheter, eller med ett Attefallshus med indraget va, behöver detta anmälas och ytterligare en bostadsenhetsavgift kommer att tas ut. Avgiften är nyttorelaterad.
 4. Tomtyteavgift
  Tomtyteavgiften baseras på fastighetens totala tomtyta per kvadratmeter som är registrerad i fastighetsregistret. Tomtyteavgiften får inte överstiga summan av taxans övriga delar servisavgift + förbindelsepunkt + bostadsenhetsavgift (begränsningsregel, taxedokument § 5.3). Avgiften är nyttorelaterad och kostnadsrelaterad.