Poolfyllningsrestriktioner

I Ronneby kommun kan du fylla din pool upp till 3 m3 med kommunalt vatten, bara du gör på rätt sätt.

Att fylla poolen

Planera din fyllning för den kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Fyll inte din pool samtidigt som grannen och helst nattetid.

Fyll på vatten i långsam takt. Om man fyller upp poolen med högt tryck kan rost och avlagringar släppa inne i ledningen. Detta innebär att vattnet kan bli grumligt och uppfattas som smutsigt.

Se till att slangen är över vattenytan (brutet vatten) under hela påfyllningen. Anledningen till denna rekommendation är för att alla kunder inte har backventil. Om man inte har någon backventil finns det risk för att det blir baksug i ledningen vid ett stort vattenuttag i närheten, till exempel en vattenläcka. Hänger då slangen ner i poolen kan poolvattnet sugas ut i ledningsnätet och förorena dricksvattnet. Har man backventil är risken liten att det händer något, men av försiktighetsskäl rekommenderar vi att man har slangen över ytan ändå.

För att vara så miljövänlig som möjligt ska du också se till att inte använda varmvatten och vara sparsam med vattenanvändningen.

Miljöteknik kör inga vattentransporter, vi hänvisar till privata aktörer som kan bistå med vattentransport till brunnar och pooler.

Att tömma poolen Vatten från bassänger innehåller ofta höga halter klor som inte får komma ut i miljön eftersom det kan bildas giftiga och svårnedbrytbara klororganiska ämnen som kan skada djur som lever i vatten. Vatten som innehåller klor ska därför alltid avkloreras innan bassängen töms. Avklorering betyder att du låter vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas.

Led långsamt ut vattnet genom en tunn slang, till exempel genom att använda hävertmetoden. Låt vattnet i första hand rinna ut på din gräsmatta. Genom att använda en tunn slang kan tömningen få ta flera dagar och vattnet hinner infiltrera ner i marken.

Undvik att låta vattnet rinna ut på gatan och ner i gatubrunnar. Oftast leds vattnet från gatubrunnarna via dagvattensystem helt orenat ut i våra vattendrag. Smutsigt och klorerat vatten i gatubrunnar kan skada växt- och djurlivet. Det är inte heller lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i hav, sjöar och vattendrag. Vid tveksamhet kontrollera med kommunens miljöförvaltning.

Välj produkt som har miljömärkning Läs igenom produktbeskrivningen för din pool, där ska det stå information om reningsmetod och desinfektionsmedel. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Vi rekommenderar att du väljer en miljömärkt produkt.