Slam och latrin

Slam

Slam från slamavskiljare, slutna tankar samt fettavskiljare hämtas av Ronneby Miljö & Teknik AB.

Vid permanentbostäder töms slamavskiljare en gång per år och vid fritidshus vartannat år.

Slutna tankar töms vid behov (budning). BDT-brunnar (köksavlopp) töms i samband med ordinarie tömningen om detta meddelas när budningen sker.

För den som har slamavskiljare finns det ett par varianter (dispenser) att söka hos Miljö- och hälsoskyddsenheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För att få avisering inför tömning samt avisering vid utfört arbete via e-post, behöver du som inte har registrerat din e-post göra det via Mina sidor

Regler för slamtömning

 • Vägen ska ha en fri höjd till grenar, buskar och ledningar mm på minst 4,5 meter och en bredd av minst 3,5 meter.
 • Vägen skall ha en bärighet som klarar tunga fordon (total vikt 28 ton)
 • Vintertid ska vägen fram till brunnen samt brunnslocket vara skottad och sandad.
 • Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får väga högst 15 kg, Om brunnen öppnas genom att locket dras åt sidan får den högsta vikten vara 35 kg. Då ska locket vara försett med någon form av handtag som uppfyller arbetsmiljöverkets krav och normer för dragmotstånd.
 • Avstånd mellan brunn och uppställningsplats för tömningsfordon får inte överstiga 50 meter. Vid avstånd över 25 meter tillkommer extra avgifter. Av arbetsmiljöskäl bör nya slamavskiljare anläggas max 10 meter från uppställningsplats.
 • För anläggningar som töms på särskilt sätt ska tillverkarens anvisningar finnas tillgängliga för slamtömmare
 • Koder/nycklar till låsta vägbommar, grindar etc ska meddelas till Miljöteknik.
 • Området kring brunnen ska vara röjt och får ej blockeras av t.ex. överbyggnad eller plantering. Om överbyggnad finns, ska denna vara avlägsnad vid tömningstillfället.
 • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt. Hinder som djur, boskap grindar, staket mm får ej förekomma på hämtningsdagen
 • Markera platsen där brunnen är belägen med en pinne eller liknande så att det är lätt att hitta.
 • Om slamtömning inte kan genomföras kommer en bomkörningsavgift på 510 kr inklusive moms tas ut. Brister eller hinder behöver vara åtgärdade inom ca 4 veckor och ska meddelas till Miljöteknik så att ny tömning kan bokas in. Sker inga åtgärder, eller att ny kontakt tagits, kommer ärendet lämnas över till Ronnebys miljö- och byggnadsförvaltning som är tillsynsmyndighet i kommunen. Glöm inte att meddela adressändring samt ägarbyte.

Slamtömning av

Slamavskiljare

Pris/gång

Slamavskiljare, total volym 0-2 m3

1 152 kr

Slamavskiljare, total volym 2-4 m3

1 339 kr

Slamtömning av (tömmes vid beställning)

Slutna tankar

Pris/gång

Avgift per tömning 2 m3

1 375 kr

Avgift per tömning 3 m3

1 713 kr

Avgift per tömning 4 m3

2 051 kr

Avgift per tömning 5 m3

2 389 kr

Avgift per tömning 6 m3

2 727 kr

Övriga större tankstorlekar tillkommer avgift per m3

338 kr

Tömning av

Latrin

Pris/år

Sommarhämtning/9 hämtningar

13 788kr

Tömning av latrin sker onsdagar, udda veckor, under perioden v.21 - v.37

I avgiften ingår 25 % moms och av riksdagen fastställd skatt.

För dispensansökningar debiterar Miljö- och hälsoskyddsenheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. en timbaserad prövningsavgift.

Miljötekniks kundtjänst kan ge mer information.