Slam och latrin

Slam

Slam från slamavskiljare, slutna tankar samt fettavskiljare hämtas av Ronneby Miljö & Teknik AB.

Vid permanentbostäder töms slamavskiljare en gång per år och vid fritidshus vartannat år.

Slutna tankar töms vid behov (budning). BDT-brunnar (köksavlopp) töms i samband med ordinarie tömningen om detta meddelas när budningen sker.

För den som har slamavskiljare finns det ett par varianter (dispenser) att söka hos Miljö- och hälsoskyddsenheten.

Regler för slamtömning

  • Fastighetsägaren ( abonnenten) ansvarar för att vägen hålls framkomlig för hämtningsfordonen.
  • Vägen måste vara röjd från grenar och andra hinder till en höjd av minst 4 meter och en bredd av minst 3,5 meter.
  • Vintertid ska vägen skottas och sandas.
  • Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och inte vara övertäckt vid tömning.
  • Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 10 meter.
Slamtömning av

Slamavskiljare

Pris/gång

Slamavskiljare, total volym 0-2 m3

960 kr

Slamavskiljare, total volym 2-4 m3

1 116 kr

Slamtömning av (tömmes vid beställning)

Slutna tankar

Pris/gång

Under 2,5 m3

 1 146 kr

2,5 - 5 m3

1 380 kr

Tömning av

Latrin

Pris/år

Sommarhämtning/9 hämtningar

11 490 kr

Tömning av latrin sker onsdagar, udda veckor, under perioden v.21 - v.37

I avgiften ingår 25 % moms och av riksdagen fastställd skatt.

För dispensansökningar debiterar Miljö- och Hälsoskyddskontoret en timbaserad prövningsavgift.

Miljötekniks kundtjänst kan ge mer information.