Slam och latrin

Slam

Slam från slamavskiljare, slutna tankar samt fettavskiljare hämtas av Ronneby Miljö & Teknik AB.

Vid permanentbostäder töms slamavskiljare en gång per år och vid fritidshus vartannat år.

Slutna tankar töms vid behov (budning). Miljötekniks kundtjänst kan ge mer information kring detta.

För den som har slamavskiljare finns det ett par varianter (dispenser) att söka hos Miljö- och hälsoskyddsenheten.

Regler för slamtömning

  • Fastighetsägaren ( abonnenten) ansvarar för att vägen hålls framkomlig för hämtningsfordonen.
  • Vägen måste vara röjd från grenar och andra hinder till en höjd av minst 4 meter och en bredd av minst 3,5 meter.
  • Vintertid ska vägen skottas och sandas.
  • Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och inte vara övertäckt vid tömning.
  • Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 10 meter.

Slamtömning (av septitankar sker kontinuerligt en gång per år. BDT-brunnar i samband med ordinarie tömning.

Slamtömning

Slamavskiljare

Pris/år

Slamavskiljare, total volym 0-2 m3

960 kr

Slamavskiljare, total volym 2-4 m3

1 116 kr

Slutna tankar (tömmes vid beställning)

Volym

Pris/år

Under 2,5 m3

 1 146 kr

2,5 - 5 m3

1 380 kr

Latrin

Hämtning

Pris/år

Sommarhämtning

11 490 kr

Tömning av latrin sker onsdagar, udda veckor, under perioden v.21 - v.37

I avgiften ingår 25 % moms och av riksdagen fastställd skatt.

För dispensansökningar debiterar Miljö- och Hälsoskyddskontoret en timbaserad prövningsavgift.