Artikeln publicerades 3 januari 2022

GDPR

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Miljöteknik att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig.

Vilka personuppgifter vi samlar in
Uppgifter som är kopplade till dig – namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och kundnummer. och om du använder autogiro ditt bankkonto
Uppgifter kopplade till dina tjänster – avtalsnummer, identifikation av anläggningar och anslutningar såsom mätar-id, fastighetsbeteckning och anläggning sid,
användar-id till Mina Sidor samt faktura-, kredit- och ärendehistorik.
För avfallskärl använder vi koordinater.
För bilar som passerar genom vågen på avfallsanläggningen behandlar vi registreringsnummer.
För bilar som passerar Återvinningen behandlar vi personnummer

Hur vi samlar in personuppgifterna
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom att:
Du själv anger dem då du tecknar ett avtal eller använder våra tjänster
Du kommunicerar med oss via mejl eller kundservice och e-tjänstportalen
Uppgifterna finns i våra IT-system
Vi får uppgifterna från tredje part genom exempelvis fullmakt, kreditupplysning, Ronneby kommun.

Vad vi använder personuppgifterna till
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för följande syften:

Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att leverera i
enlighet med de avtal du valt att teckna hos oss eller tjänster du valt att utnyttja
inom:
Elnätanslutning och leverans
Avfallshantering
Fiberanslutning
Värme- och/ eller kyla anslutning och leverans
Vatten och avloppsanslutning och leverans
Övriga tjänster som service av olika slag

Vi behandlar även dina personuppgifter för att ta betalt för de tjänster du använder,
för kreditupplysningsändamål samt för att kunna ge dig support så som att avhjälpa
fel och kunna hantera klagomål, tvister och reklamationer.

Kommunikation om tjänster
Vi behandlar även personuppgifter i vår kommunikation med dig. Det kan vara när vi
skickar information till eller är i kontakt med dig om våra tjänster, såsom
avbrottsinformation, avisering om utförande av avtalade tjänster’, påminnelser eller kundundersökningar. Informationen kan ske via brev, telefon, sms, e-post, dina sidor och Miljötekniks app.

Myndighetsrapportering

Inom våra geografiska ansvars- och nätområden är vi ålagda att rapportera uppgifter till myndigheter samt Ronneby kommun. Uppgifterna omfattar fastighets och adressuppgifter.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge det behövs och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.
Person- och kontaktuppgifter till dig sparas så länge du är kund hos Miljöteknik och avtalsförhållandet har upphört och det inte finns några kvarvarande fordringar.
Undantag gäller för fakturor och tillhörande underlag som i enlighet med Bokföringslagen (1999:1 078) sparas i 7 år.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter
Under tiden du är kund hos oss kan vi komma att lämna ut personuppgifter till:
De underleverantörer vi anlitar för att tillhandahålla våra tjänster exempelvis grävarbeten, utlämning till underleverantörer styrs alltid av särskilda avtal för att säkerställa integritet och säkerhet för dina personuppgifter.
Branschspecifika myndigheter och Ronneby Kommun
Polis eller annan myndighet på begäran enligt lag och myndighetsbeslut

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi arbetar kontinuerligt med att kontrollera och förbättra vår säkerhet, vi har vidtagit organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.
Dessa åtgärder omfattar vår personal, våra IT-system och våra lokaler i syfte att
säkerställa skydd, riktighet och tillgänglighet för dina personuppgifter.
Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem på Miljöteknik som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av personuppgifter övervakas och kontrolleras systematiskt.

Dina rättigheter
När vi behandlar dina personuppgifter har du följande rättigheter:

Rätt till tillgång: Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året begära en sammanställning där vi redovisar de personuppgifter vi har om dig och som vi skickar till din folkbokföringsadress. Sammanställningen ska vara dig tillhanda inom en månad efter att din begäran inkommit kan vi inte uppfylla leveransen inom angiven tid kommer vi att ange särskilda skäl för detta.
Begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven av dig samt innehålla
namn och personnummer, samt märkt med ”Begäran om registerutdrag enligt
Dataskyddsförordningen”. Du kan enbart begära registerutdrag om dina egna personuppgifter.
Begäran skickas med post till Miljötekniks postadress, se sista sidan i denna
policy. Begäran kan också lämnas in till Miljötekniks Kundtjänst.

Rätt till rättelse: Du har rätt att utan dröjsmål få dina personuppgifter ändrade eller
korrigerade, exempelvis vid namnbyte eller adressändring. Miljöteknik uppdaterar
dina personuppgifter när vi får kännedom om förändringen, du får också gärna
kontakta kundservice 0457-61 88 15 eller på info@miljoteknik.ronneby.se för att få dina uppgifter ändrade.

Rätt till radering: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter då:
de inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för
du invänder mot en avvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det
saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre

Vi har dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om
radering i de fall behandlingen är nödvändig för:
att uppfylla en rättslig förpliktelse
att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina
personuppgifter som vi gör baserat på avtal.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter i följande punkter:
du bestrider personuppgifternas korrekthet under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begräsning av vår användning.
Om vi inte längre behöver personuppgifterna för våra ändamål, men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Personuppgiftsansvarig
Ronneby Miljö & Teknik AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som
omfattas av denna policy.
Ronneby Miljö & Teknik AB
Organisationsnummer: 556366-1437
Adress: 37280 Ronneby
Besöksadress: Fridhemsvägen 17, Ronneby
Kundtjänst telefonnummer: 0457-61 88 15
E-post: info@miljoteknik.ronneby.se
Hemsida: www.ronneby.se/miljoteknik

Dataskyddsombud
Ronneby Miljö & Teknik AB har tecknat avtal med ett dataskyddsombud som objektivt kontrollerar att verksamhetens personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande lagstiftning och denna policy. Vid frågor om eller invändningar mot vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till dataskyddsombudet som är Ronneby Kommun Anders Karlsson med telefonnummer 0457-618081