Artikeln publicerades 6 december 2023

höjda taxor

Taxorna höjs 2024

2024 kommer taxehöjningar för VA, Renhållning, Fjärrvärme att ske samt kommer Regeringen höja energiskatten.

Va verksamheten höjer taxan med 10 % from 2024-01-01

Höjningen beror på kostnadsökningar bl a för kemikalier och räntor, dessutom står verksamheten inför stora framtida investeringar framförallt för att förstärka skydd och för att säkra dricksvattenproduktionen som påverkas av ändrade lagkrav och klimatanpassningar.
Taxehöjningen innebär en ökad kostnad med ca 100 kr/månad för dig som bor i villa

Renhållningsverksamheten höjer taxan med 8% from 2024-01-01

Höjningen beror på att vi har krav på oss att rena lakvattnet på Angelskogs deponi. Lakvatten är förorenat vatten ofta från nederbörd som passerar en deponi av till exempel hushållsavfall. Miljöteknik kommer att påbörja en lakvattenreningsanläggning under 2024, taxehöjningen kommer att vara en del i investeringskostnaden.
Taxehöjningen innebär en ökad kostnad med ca 24 kr/månad hushåll.

Fjärrvärmeverksamheten höjer taxan med 23% from 2024-01-01

Höjningen beror på kraftigt ökade bränslekostnader som i sin tur beror på till stor del det pressade läget kring bränsletillgången i Europa men även höga elpriser. Fjärrvärmetaxan är inte höjd sedan 2014 och vi har fram till nu klarat att hålla kostnaderna nere med hjälp av förbättringar och effektiviseringar.
Taxehöjningen innebär en ökad kostnad med ca 260 kr/månad för dig som bor i villa

Regeringen höjer energiskatten med ca 9,2 % from 2024-01-01

Höjningen innebär en ökad kostnad med 4,5 öre per kilowattimme.


Ersättningen för nätnyttan för solcells producerande elkunder höjs till 7 öre per kilowattimme from 2024-01-01.