Miljövinsten med fjärrvärme

Den miljöomställning som fjärrvärmen inom Sverige gjort totalt har inneburit att vi minskat utsläppen av koldioxid motsvarande en femtedel av hela Sveriges nuvarande utsläpp. Dessutom har utsläppen av svavel, kväveoxid och partiklar i våra tätorter minskat kraftigt.

Ronneby Miljö & Teknik har fjärrvärmeverk i Ronneby, Kallinge och Bräkne-Hoby. Samtliga verken har biobränsle som huvudbränsle. I dagsläget används 95 % biobränsle och 5 % fossila bränsle. Olja används som kompletteringsbränsle först vid temperaturer under 3-4 minusgrader.

Tillsammans med högeffektiv rökgasrening avger fjärrvärmeverken därför mycket låga utsläpp och belastar miljön betydligt mindre än andra värmekällor. Fjärrvärmenätet är idag väl utbyggt och och med sammanlagt 3,5 mil ledningar svarar det för cirka 75 % av Ronnebys totala värmebehov.

De gamla pannorna i Hulta och Kallinge har nu ersatts av Sörbyverket och Häggatorp i Kallinge, detta har gjort att produktionen från Sörbyverket har ökat och mycket av oljan har ersatts med briketter. De senaste fem åren har en halvering skett av användningen av fossila bränslen. Vi strävar hela tiden efter att minska den ytterligare för att på sikt få bort den helt.