Kabelvisning vid grävning

Har du koll på vad som finns under och över marken?

Ronneby Miljö & Teknik AB har kablar och elanläggningar både över och under marken. För att de inte ska skadas är det bra om du vet var de ligger när du planerar att gräva, bygga eller spränga. Våra ledningar försörjer många med ström, inklusive vårdcentraler, äldreboenden, industrier och butiker. Det är därför mycket viktigt att ledningarna inte skadas. En skadad ledning kan resultera i strömavbrott med stora konsekvenser för dessa samhällsviktiga funktioner.

Både företag och privatpersoner som orsakar skada på ledning i samband med grävning, utan att anvisning har gjorts eller på grund av försumlighet eller vårdslöshet, är ersättningsskyldiga. Den ansvarige faktureras då för de kostnader som uppstår som följd av skadan, inklusive eventuella skadestånd.

Ledningsanvisning

För att undvika att gräva på ledningar kan du använda den kostnadsfria tjänsten ledningskollen.se Länk till annan webbplats.. Där kan du enkelt få reda på var ledningar för el, tele, fiber och vatten eller annan infrastruktur finns nedgrävd. Beställ ledningsanvisning minst tio arbetsdagar före planerad grävstart. Om du har ett större grävprojekt kan vi hjälpa till med planeringen. Kontakta oss då på info@miljoteknik.ronneby.se.

Ärendet hanteras normalt inom 1–2 arbetsdagar och är kostnadsfri. Om ledningsinformation anser att kartunderlaget är otillräckligt kommer kostnadsfri anvisning att utföras på plats normalt inom 1–5 arbetsdagar efter hantering. Snabbare hantering, samt eventuell upprepad anvisning, kan innebära en kostnad för dig som kund.

Vad händer sen?

Ledningsanvisning och utlämnad dokumentation är giltig i 30 dagar. Anvisning på plats innebär spraymålning eller märkpinnar i marken. Det är sedan upp till dig som kund att underhålla markeringarna och förstärka dem om andra åtgärder påverkar synligheten. Det är viktigt att den som ska utföra grävningen är på plats vid anvisningen.

Tänk på att ledningarnas verkliga placering kan avvika mot anvisningen i kartan. Därför ska grävning för hand, med exempelvis spade eller skyffel, alltid göras inom 1 meter på vartdera hållet från anvisningen. I anvisningen kan det även finnas tilläggskrav att vid allt markarbete inom 2 meter från markering ska en arbetsledare eller kontrollant från Ronneby Miljö & Teknik AB ges möjlighet att närvara för att bevaka arbetet. Tryckluftsspett eller liknande verktyg får inte användas. Observera att förläggningsdjupet kan variera (läs mer under punkten Förläggningsdjup nedan).

Ansvar för dokumentationen

Mottagaren ansvarar för att dokumentationen endast används till det aktuella uppdraget, att den inte lämnas ut till obehöriga, samt för angiven tid för aktualitet och säkerhet/precision i dokumentationen. Informationen ska förvaras på ett säkert sätt under hela arbetsperioden med kopia på platsen för markarbetet. När uppdraget är slutfört ska dokumentationen makuleras. Alla som erhåller dokumentationen ska informeras om mottagarens ansvar.

Akut felanmälan?

Skadade ledningar ska omedelbart anmälas till oss dygnet runt. En skadad kabel eller luftledning kan vara livsfarlig och får inte vidröras! Stanna kvar och bevaka.

Vid särskilt allvarliga olyckor bör du alltid ringa SOS Alarm på 112.

Anmälan om kabelvisning

Viktigt att registreringen på Ledningskollen.se är komplett ifylld.

www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats.

Elledningar - Riktlinjer

Förläggningsdjup

Kablar för lågspänning (400 volt), högspänning upp till 22 kV (22 000 volt) ligger på minst 0,45 meters djup. Det kan dock förekomma avvikelser.

Belysningsstolpar och master

Vid grävning djupare än 0,45 meter och närmare än 2 meter från belysningsstolpe eller mast ska särskild försiktighet iakttas på grund av stabilitetsskäl.

Horisontell jordborrning

För att undvika att kablar skadas vid borrning eller tryckning i mark, exempelvis genom en vägbana, måste förläggningsdjupet på eventuella kablar kontrolleras. Detta kan till exempel göras genom att kabeln friläggs innan arbetet påbörjas.

Vertikal jordborrning

Vertikalborrning, neddrivning av rör eller liknande får inte göras närmare än 2 meter från en kabel utan att den friläggs innan arbetet påbörjas.

Friläggning

Efter friläggning av kabel enligt föreskrifterna ska nödvändiga skyddsåtgärder vidtas enligt EBR:s anvisningar. En frilagd kabel måste skyddas mot mekanisk åverkan under hela grävarbetet det vill säga ända tills korrekt återfyllning är utförd.

Vid återfyllning ska täckning och markering utföras enligt föreskrifterna för att undvika framtida skador (se Markklasser i EBR-Standard KJ41:15). Detta för att undvika framtida kabelskador på grund av exempelvis sättningar i marken.

Vid behov av att hänga upp kablar ska representant från Ronneby Miljö & Teknik AB ges tillfälle att närvara. Detta på grund av att många kablar är gamla och inte tål att böjas.

Rör för kablar

Vi förlägger ofta rör och rörsträngar för framtida behov. Om sådan skadas vid grävarbete ska Ronneby Miljö & Teknik AB kontaktas för att ge anvisning om reparationsåtgärd.

Vid byggnation av anläggning under mark, då våra rör inte kan användas, ska Ronneby Miljö & Teknik AB kontaktas för att kunna ändra rörsträckningen.

Grävarbete i omedelbar närhet till luftledning

Vid maskingrävning, tippning, användning av kranar eller liknande, under eller i närheten av luftledning, ska överenskommelse om nödvändiga åtgärder göras med Ronneby Miljö & Teknik AB.

Gällande säkerhetsavstånd till luftledning:

  • 2 meter i sidled och höjdled vid ledningar med lågspänning, 400 volt
  • 4 meter i sidled och höjdled vid ledningar med spänning mellan 1 000 och 55 000 volt