Anslutning av lågspänningsproduktion över 43,5 kW

Generella krav

  • Stickproppsanslutning är inte tillåtna
  • Alla i anläggningen ingående produkter ska vara CE-märkta
  • Produktionsanläggningen ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät

Produktionsanläggningens reläskydd ska följa inställningsvärden enligt Svensk Energis handbok AMP.

Reläskyddsinställningar enligt Svensk Energis Handbok AMP


Funktionstid (s)

Funktionsnivå

Överspänning

0,2 s

400 V + 20 %

Underspänning

0,5 s

400 V - 20 %

Överfrekvens

0,5 s

52 Hz

Underfrekvens

0,5 s

47,5 Hz

Växelriktare

  • Elkopplare ska monteras på både AC-sidan och DC-sidan om växelriktaren.
  • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller mätarskåp.

Elkopplare

I produktionsanläggningens lågspänningscentral ska låsbar elkopplare med brytförmåga för anläggningens totala effekt monteras. Den ska vara av typen lastfrånskiljare, vara blockerbar i öppet läge samt med oberoende handmanöver (enligt SS 436 40 00).

Ronneby Miljö & Teknik AB tillåter inga säkringar eller dvärgbrytare som elkopplare. Levererar anläggningen sin produktion direkt till elnätsföretagets lågspänningsnät ska elkopplare vara åtkomlig för elnätsföretagets personal och vara försedd med skylt med texten "Elkopplare för anläggning med egen generator".

Märkning

Kundanläggningarna ska märkas upp i enlighet med ELSÄK-FS 2008:1 3 kap. 8§, ELSÄK-FS 2008:2 11§, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 514.5.1, SEK Handbok 444 712.514.5, SS-EN 50438 samt enligt Svensk Energis Hanbok AMP.

Märkning ska förekomma:

  • I huvudledningsschemat
  • I direkt anslutning till elmätaren
  • Vid elkopplaren för elproduktionen
  • Samt även i kundens anläggning

Observera att ärendet inte hanteras förrän komplett underlag inkommit till Ronneby Miljö & Teknik AB.

Text