Artikeln publicerades 4 juni 2018

Samråd om förslag till vattenskyddsområde Karlsnäs

Ronneby Miljöteknik AB ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I deras uppdrag ingår också att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten, vårt viktigaste livsmedel och att trygga en långsiktig vattenförsörjning. Nu vill vi ge dig möjlighet att ta del av förslaget och att komma med dina synpunkter.

Ronneby Miljöteknik AB ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I deras uppdrag ingår också att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten, vårt viktigaste livsmedel och att trygga en långsiktig vattenförsörjning.

Inte minst med hänsyn till händelserna 2013 är Ronneby Miljöteknik AB mycket angelägen om att förse den nya vattentäkten vid Karlsnäs, som dessutom ska utgöra reservvattentäkt för Ronnebys huvudvattentäkt Kärragården, med ett bra skydd.

Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd, både på kort sikt och i ett flergenerationsperspektiv.

Nu vill vi ge dig möjlighet att ta del av förslaget och att komma med dina synpunkter.

Bakgrund

Boende i Kallinge, Bredåkra, Hasselstad, Sörby och delar av Norra Hulta får sitt dricksvatten från Brantafors vattenverk. Totalt förser vattenverket 5000 abonnenter med dricksvatten. I slutet av år 2013 stängdes verket hastigt på grund av påvisade höga halter av PFAS i den tidigare vattentäkten. Därefter söktes efter en ny vattentäkt och 2015/2016 kunde nya brunnar i ett grundvattenmagasin vid Karlsnäs, ca 6 km norr om Kallinge, borras.

De fyra nya brunnarna är belägna i en isälvsavlagring vid sjön Rötlången som är en del Ronnebyån. Grundvattenmagasinet står här i nära hydraulisk kontakt med Ronnebyån, vilket medför att magasinet kan fyllas på med ytvatten när den naturliga grundvattenbildningen, som baseras på regnvatten, inte räcker till. På så vis kan brunnarna ge rikliga mängder med vatten även under torra perioder.

Karlsnäs grundvattenmagasin har blivit en viktig dricksvattenresurs, inte enbart för Kallingeboende utan för hela kommunen.

Varför vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområde inrättas för att säkra den långsiktiga vattenförsörjningen, dvs. så att du och jag, såväl som kommande generationer, ska få njuta av ett vatten av god kvalitet.

Inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter som begränsar vissa typer av verksamheter och markanvändning. Syftet är att skydda vattentäkten från skadliga ämnen som kan försämra vattenkvaliteten.

Inrättande av vattenskyddsområde ingår i de svenska miljökvalitetsmålen, vilka utgör utgångspunkten för det nationella miljöarbetet. Därtill ställer EU:s ramdirektiv för vatten krav på skydd av vattentäkter. Det är i förlängningen kommunerna som bär ansvaret för att kommunala dricksvattentillgångar skyddas. Detta ska göras genom inrättande av vattenskyddsområden, vilket görs med stöd av miljöbalken.

Mer om vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter

Restriktioner i skyddsföreskrifter är formulerade som förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Tillståndsansökningar och anmälningar enligt de föreslagna skyddsföreskrifterna prövas av kommunens miljönämnd. Ett tillstånd kan förenas med villkor. Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

Ett vattenskyddsområde bör motsvara det område inom vilket vatten rör sig mot en vattentäkt. Detta område kallas även vattentäktens tillrinningszon.

Ett skyddsområde delas ofta in i primär, sekundär och tertiär skyddszon. Skyddszonerna är områden, där risken för förorening av en vattentäkt är olika stora. I den primära zonen bedöms risken som störst och i den tertiära zonen som lägst.

Detta återspeglas även genom att olika skyddsföreskrifter ofta gäller inom primär respektive sekundär skyddszon. Tertiär skyddszon omfattas normalt inte av särskilda skyddsföreskrifter.

Det finns dock bestämmelser som gäller generellt inom vattenskyddsområden. Exempel på sådana är Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel respektive föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter

För avgränsningen av vattenskyddsområdet har Ronneby Miljöteknik tagit hjälp av experter på konsultföretaget WSP. Efter att ha tittat på bland annat rådande mark- och vattenförhållanden, vattnets sårbarhet samt på risker i området, har ett förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter tagits fram. Aktuellt förslag på skyddsområdets avgränsning visas i Figur 1.

Figur 1. Föreslaget vattenskyddsområde för Karlsnäs vattentäkt. Indelningen av primär-, sekundär- och tertiär zon inom tillrinningsområdet.

De föreslagna skyddsföreskrifterna innefattar restriktioner gällande

 • hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor
 • uppställning och tvätt av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor samt släp
 • hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
 • upplag av timmer m.m.
 • avledning av avloppsvatten och dagvatten
 • avfallshantering och deponering av snö
 • miljöfarlig verksamhet
 • täktverksamhet, schaktningsarbeten och borrning
 • energianläggningar och dricksvattenbrunnar
 • transport av farligt gods samt väghållning
 • Hantering av högfluorerad skidvalla

Hur påverkas jag…?

Hur just du berörs av skyddsföreskrifterna beror bl.a. på inom vilken skyddszon din fastighet är belägen och om du bedriver någon form av verksamhet.

Nedan beskrivs översiktligt hur du kan komma att påverkas men för att få en fullständig bild ber vi dig att läsa de föreslagna skyddsföreskrifterna. Klicka här för att öppna skyddsföreskrifterna som pdf-filPDF.

… som vanlig husägare/boende?

För de allra flesta kommer vattenskyddsföreskrifterna inte att innebära några större inskränkningar, men det är allas ansvar att värna om vattenresurserna genom att visa aktsamhet och återhållsamhet med sådant som kan förorena vattnet eller marken runt omkring. Det innebär att du alltid bör välja det alternativ som har minsta möjliga miljöpåverkan.

Som boende kan du beröras av restriktioner gällande t.ex.

 • förvaring av eldningsolja
 • tvätt respektive uppställning av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor
 • användning och förvaring av kemiska bekämpningsmedel
 • ändring av avloppsanläggning
 • installation av eller ändring av befintlig jord-, berg- eller grundvattenvärmeanläggning

… som verksamhetsutövare?

Som verksamhetsutövare påverkas du sannolikt av ett flertal av skyddsföreskrifterna. Men oavsett om en reglering görs eller inte görs i skyddsföreskrifterna, får vattenresurserna ändå inte riskeras.

Som jordbrukare berörs du kanske främst av restriktioner gällande t.ex.

· hantering av kemiska bekämpningsmedel

 • uppställning av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor och släp
 • spridning av växtnäringsämnen

Som företagare berörs du kanske främst av restriktioner gällande t.ex.

 • nyetablering eller ändring av miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten
 • förvaring av kemiska produkter respektive industriella råvaror

Som skogsägare berörs du kanske främst av restriktioner gällande t.ex.

 • upplag av timmer, bark, flis m.m.
 • uppställning av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor och släp

Kan jag få ersättning för vad skyddsföreskrifterna orsakar mig?

Ja – under förutsättning att det uppkommer avsevärt försvårande av pågående verksamhet, t ex avsevärt försvårad markanvändning. Allmän aktsamhet och hänsyn som ändå måste uppfyllas ger dock ingen rätt till ersättning. Anspråk på ersättning kan ställas efter att Länsstyrelsen skickat ut det slutliga förslaget på remiss.

Vad händer framöver?

Framtagna vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter är förslag och gäller först efter beslut av Länsstyrelsen i Blekinge län. Eventuella justeringar av förslaget kan göras under hela processen tills det slutgiltiga förslaget skickas in. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bifogas förslagshandlingarna.

Längre fram i processen kommer du även av Länsstyrelsen i Bleking ges möjlighet att yttra dig till det inlämnade förslaget.

Syftet med samrådsprocessen är att de som berörs, d v s i första hand fastighetsägare och sakägare inom föreslaget vattenskyddsområde, ska få en möjlighet att kommentera innehållet. Slutligen är det dock skyddsbehovet som avgör vilket innehåll skyddsföreskrifterna ska ha.

Viktiga hållpunkter för framtida arbetsprocess

1. Samråd

2. Sammanställning av synpunkter och revidering

3. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen

4. Länsstyrelsen begär in synpunkter från sakägare och remiss-instanser

5. Fastställande av skyddsområde

Hör av dig till oss!

Du kan redan nu tala om för oss vad du tycker!

Om du har några synpunkter behöver vi ha dem i skriftlig form (e-post går bra) senast 2018-10-05. Det är viktigt att du anger namn, adress eller fastighetsbeteckning samt telefonnummer.

Är du fastighetsägare men det finns brukare, hyresgäster, arrendatorer eller andra som kan vara berörda? Då ber vi dig att vidarebefordra denna information.

Har du några frågor är du naturligtvis också välkommen att kontakta oss!

Skicka dina synpunkter till:

Ida Schyberg
Ronneby Miljö & Teknik AB
372 80 Ronneby
Ida.schyberg@miljoteknik.ronneby.se
Tfn: 073-3170062