Här lär du dig

Du utvecklar din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Du lär dig att värdera olika typer av källor och kunna skilja påståenden som bygger på vetenskaplig respektive ickevetenskaplig grund. Experiment, laborationer,
fältstudier och andra praktiska moment är centrala inslag. Programmet ger förståelse för hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och belyser särskilt naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling.