Policys

Ordningsregler

 • Skolan är en arbetsplats.
 • Kom i tid till dina lektioner och avtalade möten.
 • Ta med material till dina lektioner.
 • Ställ iordning salen efter varje lektion.
 • Respektera din lärares beslut.
 • Respektera tillsägelser från skolans personal.
 • Uppförande och ordning ska vara till varandras framgång. Respektera andras rätt till arbetsro.
 • Det ska vara studiero i studiehallen.
 • Visa varandra hänsyn och respekt. Mobbning och andra former av kränkande behandling är inte tillåtet.
 • Rökning, alkohol och andra droger får inte förekomma på skolans område eller under arbetstid.
 • Förtäring av mat och dryck får inte ske i närheten av någon dator.
 • Förtäring av mat och dryck är tillåtet under lektionstid om läraren godkänner det samt att det inte stör någon.
 • Läraren bestämmer hur elektronisk utrustning såsom dator och iPad används under lektionstid samt om man ska lämna in sin utrustning vid provtillfälle.
 • Mobiltelefoner skall vara avstängda eller ljudlösa (vibration ej tillåtet) under lektionstid.
 • Ytterkläder får ej finnas i matsal. Ytterkläder får finnas i lektionssalarna om man fryser.
 • Affischering är tillåtet där rektor godkänt detta.


Materiella skador

 • Uppmärksamhet och agerande mot skadegörelse är en förutsättning för en trivsam miljö.
 • Skador som uppmärksammas skall rapporteras muntligt eller skriftligt till rektor.
 • Rektor skall meddela den studerande och vårdnadshavare (för minderårig) om ersättningsyrkande från skolan.
 • Rektor beslutar om polisanmälan.