Artikeln publicerades 14 december 2017

ID-kort

Syftet med skollegitimationer för elever och personal vid Gymnasieskolan Knut Hahn är behovet av att kunna säkerställa vilka som har behörighet att vistas i skolan.

Gymnasieskolan Knut Hahn vill att elever ska ha en trygg skolmiljö, i enlighet med Skollagen (2010:800, 5 kap) och att elever och personal ska ha en god arbetsmiljö (Arbetsmiljölagen 1977:1160). Vår skola är ingen allmän plats, vilket innebär att obehöriga personer utan giltigt ärende till skolan, inte får uppehålla sig i våra lokaler.

Användning av skollegitimation

Elever och personal vid Gymnasieskolan Knut Hahn ska alltid ha med sig sin legitimation och den ska alltid bäras väl synlig. Skollegitimationen/inpasseringskortet är en personlig handling och får bara användas för eget bruk. Den som släpper in personer på skolan ansvarar för att de som passerar har giltig legitimation. Överträdelser beivras enligt skolans ordningsregler.

Besökare får en temporär besöksetikett av den på skolan som är ansvarig för mötet.

Legitimationen innehåller ett chip som gör det möjligt för elever och personal att använda låsta men avlarmade entréer. Chipet kan också fyllas med flera funktioner som t.ex. koppling till kopiator.

Exempel på legitimation

Skollegitimation –
elev

Skollegitimation – personal

Besökskort

”Bild”

”Bild”

”Bild”

Hantering av person utan skollegitimation

All personal har ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan, och alla har till uppgift att se till att okända personer inte uppehåller sig på skolan utan skollegitimation.

Påträffas en okänd person som inte kan eller vill legitimera sig ska personen ombes att lämna lokalen. All personal har ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har till uppgift att säkerställa att okända personer inte uppehåller sig på skolan utan någon form av skollegitimation. Om skolans egen personal inte kan avvisa den obehörige personen ska polis kontaktas.

Administration av skollegitimation

Elever

Utlämning
Skollegitimation tilldelas nya elever snarast efter skolstart och fotografering. Fotograferingar sker i anslutning till terminsstart och kompletteringsfotograferingar sker vid behov, ex när ny elev börjar. Skollegitimationen gäller under elevens hela utbildningstid. Speciellt utbildad personal ansvarar för fotografering och utfärdande av legitimationen.

Återlämning
Elev som slutar på skolan ska återlämna sin skollegitimation. Återlämningen sker i samband med datoråterlämningen.

Förlorat kort
Om elev förlorat sin skollegitimation utfärdas en ny legitimation. Anmälan om förlust görs till receptionen. Tills en ny legitimation hunnits utfärdas får eleven använda ett besökskort.

Personal, lärarstuderande eller liknande

Utlämning
Skollegitimation tilldelas ny personal snarast efter anställning eller när praktik påbörjas. Lärarstuderande som enbart är enstaka dagar på skolan tilldelas tillfällig legitimation.
Fotograferingar sker vid varje terminsstart och kompletteringsfotograferingar görs vid behov.

Återlämning
Skollegitimationen återlämnas till ansvarig chef vid anställningens sista dag.

Förlorat kort
Om personal förlorat sin skollegitimation utfärdas en ny legitimation. Anmälan om förlust görs till receptionen. Tills en ny legitimation hunnits utfärdas får personalen använda ett besökskort.

Besökande

Utlämning
Besökare får ett temporärt besökskort av den på skolan som är ansvarig för mötet. Besökaren ska sätta kortet väl synlig framifrån. Besökare ska mötas i receptionen av den som är ansvarig för mötet. Besökaren registreras i receptionen med: Namn, datum, ärende, ansvarig för mötet i avsett dokumentationsformulär. Besökskort hämtas i receptionen.

Särskilda besöksdagar
Vid dagar som är utpekade som dagar för utvecklingssamtal, ”Öppet Hus” och liknande används inte besökskort.

Uthyrning till större sällskap dagtid
Vid uthyrning av lokal till större sällskap under dagtid ska antal deltagande personer meddelas till receptionen i samband med bokningen. Den ansvarige för arrangemanget ansvar för besökarna.

Hantverkare
Tillfälliga hantverkares ID06* gäller som skollegitimation.