Artikeln publicerades 29 mars 2021

Kvalitetsgranskning med gott resultat!

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av Gymnasieskolan Knut Hahn avseende gymnasieskolans kvalitet gällande arbete med individuella stödinsatser. Granskningen visar på ett mycket gott resultat som ligger helt i linje med vår strävan om att vara en inkluderande skola i framkant!

Det är glädjande att Gymnasieskolan Knut Hahn kan konstatera att skolinspektionen bedömer att skolans stödarbete i hög utsträckning kännetecknas av skyndsamhet, elevdelaktighet och en helhetssyn på elevens skolsituation. Vidare bedömer skolinspektionen att rektorn i hög utsträckning styr och stödjer mentorernas arbete med sikte på att skyndsamt uppmärksamma och samordna elevernas stödbehov i utbildningen som helhet.

Ett systematiskt kvalitetsarbete
Vid Gymnasieskolan Knut Hahn arbetas det systematiskt med individuella stödinsatser. Arbetet med att säkerställa att varje enskild elev får det stöd de behöver påbörjas långt före dess att eleverna har börjat vid Knut Hahn genom bland annat överlämnings-möten mellan grundskola och gymnasieskola. Som ett resultat av detta händer det ibland att elever bjuds in till skolan under sommarlovet för att i lugn och ro kunna bekanta sig med sin nya arbetsplats. Det framgår vidare i rapporten att även elever uppfattar att deras lärare har insikt om vilka stödbehov de har haft tidigare och vilka tester de eventuellt har genomgått tidigare i olika sammanhang utanför skolan.

Vikten av att avsätta tid
Det är en mängd faktorer som spelar samman för att Gymnasieskolan Knut Hahn har fått det goda omdömet som skolinspektionen ger. En framgångsfaktor är att Gymnasieskolan Knut Hahn bedriver ett medvetet relationsbyggande arbete för en öppen dialog mellan lärare och elever med målsättning att elever alltid ska kunna känna sig trygga med att kommunicera sina behov med sina lärare. En annan faktor är att rektor har avsatt tid för mentorer, lärare och elevhälsovårdsteam för att systematiskt arbeta med frågor om individuella stödinsatser. Vidare har Gymnasieskolan Knut Hahn arbetat fram tydliga rutiner för hur arbetet med stödinsatser ska bedrivas.

Gymnasieskolan Knut Hahn gör allt för att alla individer ska ha de bästa förutsättningarna för att tillgodogöra sig sin utbildning. Det är en investering i såväl individ som samhälle!

Knut Hahn