Elevresor

Vem kan få terminskort/resetillägg för daglig resa till gymnasieskolan?

Tre grundvillkor skall vara uppfyllda:

  • Eleven ska vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
  • Daglig färd mellan bostaden och skolan måste vara minst 6 km. Med bostad avses den adress där eleven är folkbokförd - med färdväg avses närmsta cykelväg mellan bostaden och skolan. Rätt till skolskjuts vid växelvis boende finns inte för elev i gymnasieskola.
  • Elev som beviljats inackorderingstillägg kan ej få resetillägg.

Allmänna kommunikationer
Ersättning utgår huvudsakligen i form av resor med allmänna kommunikationer. Bedömning av skolvägens trafiksäkerhet görs ej och är inte heller grund för ersättning av resor mellan bostad och skola.

För elev boende vid väg, som inte trafikeras av linjetrafik, anordnas inte kompletterande skjuts. Om ersättningen utgår kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än 1/30 av basbeloppet för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostad och skola.

Ersättning för anslutningsresa
Om gångavståndet från folkbokföringsadressen till anvisad busshållplats överstiger 4 km kan man efter ansökan ersättas med 400 kr för höstterminen och 500 kr för vårterminen.

Söndrigt eller borttappat busskort
Skulle elev tappa bort sitt busskort eller hantera busskortet på ett sätt som gör att det inte längre är användbart tar kommunen ut en administrativ avgift av eleven: för söndrigt kort 50 kr, för borttappat kort 200 kr.

Återkrav
Elev som beviljats inackorderingstillägg är skyldig att meddela detta till skolan. Terminskortet skall omedelbart återlämnas. Elev med kontantersättning kommer att återkrävas på ersättning fr o m dagen för det att beslut om inackorderingstillägg meddelats.

Vid avbrutna studier, flyttning eller annan orsak till att villkoren för resetillägg ej längre uppfylls måste terminskortet omedelbart återlämnas.

Om terminskortet inte återlämnas inom en vecka sker debitering enligt gällande månadstaxa.

Blekingetrafiken