Artiklar

Review article

"Recycling of bioplastics, their blends and biocomposites: A review"

Azadeh Soroudi, Ignacy Jakubowicz

SP Technical Research Institute of Sweden, P.O. Box 857, Boras, Sweden

European Polymer Journal

Artikeln finns online här: Länk till annan webbplats.