Skola & förskola

Ronneby kommun bygger hälsosamma förskolor och skolor, inspirerade av Cradle to Cradle®. Cradle to Cradle® är ett koncept för kvalitet och innovation. Det handlar om att sträva efter ett stort positivt avtryck. I varje byggnad arbetar man med Cradle to Cradle® element (delar). Exemplen här kommer från Backsippans förskola i Listerby - Sveriges hälsosammaste förskola. Längst ner finns ett youtube klipp från temakvällen som handlade om giftfri förskola, med information från inventeringen på den gamla förskolan samt tips för åtgärder av Sundahus i Linköping AB._

Nedan beskrivs kortfattat processen, byggnaden samt utomhusmiljön - och hur allt detta har inspirerats av Cradle to Cradle®. Byggnader och produkter inspirerade av Cradle to Cradle® är ett steg på vägen mot en hälsosam och hållbar miljö.

Processen

Aktiviteter har genomförts för att få intressenter delaktiga i processen redan från början. Barnen har ritat bilder på hur de vill ha sin nya förskola och föräldrar har fått lämna önskemål. Personalen har fått utbildning om Cradle to Cradle® och var med under hela processen. Även förvaltare av byggnaden var inblandade, och alla fick lämna sina synpunkter så att bl.a. funktionskraven blev tydliga. Cefur Showroom fungerade som en mötesplats för den pågående medborgardialogen. Alla önskemål och krav sammanfattadas i ett dokument med Cradle to Cradle målsättningar, som är mätbara och en del av uppföljningsarbetet. Detta var grunden till ett omfattande förfrågningsunderlag. Senare fick även entreprenören och underentreprenörer utbildning om Cradle to Cradle®.

Byggnaden

Hälsosamma material: Byggprocessen baserades på ett samarbete med Sundahus i Linköping AB och deras materialdatabas för att säkerställa att allt byggmaterial var känt och så giftfritt som möjligt. Alla material har blivit bedömda av kemister innan det köptes in. Detta underlättade medvetna hälsosamma val och kunskapen om varje skruv finns sparad för fortsatt förvaltning.

För att köpa in nya leksaker finns ett direkt samarbete med leverantörer, där fokuset ligger på uppförandekod för hållbar upphandling samt miljöstyrningsrådets kriterier. Dessutom har personalen rensat ur material som kan innehålla gifter i lekrummen, dvs. man har slängt alla gammla och mjuka plastleksaker, samt elektronik som har används för lek.

Flexibilitet: Projekteringen gjordes i 3-D för effektivare planering vilket minskar fel och spill. Konstruktionen är enkelt och flexibel, vilket kommer att underlätta ombyggnation för framtida behov, t.ex. skola eller kontor. Det finns ett smart tagg-system, dvs. att matsalen kan t.ex. användas av föreningar på kvällar och helger, utan att förskolans lekrum mm är tillgängliga.

Bra inomhusmiljö: LED-belysning istället för lågenergilampor ger lägre strömförbrukning. Energieffektivisering är ett steg på vägen för att uppnå Cradle to Cradle®-målet att använda endast förnyelsebar energi. Det finns rörelsedetektor för belysningen, och man kan dimma det efter behov. Dessutom finns stora fönster som tillåter mycket dagsljus.Dessa går även att öppna för att släpper in frisk luft och vädra - helt enkelt naturlig ventilation. Utöver detta styrs ventilationen automatisk genom luftkvalitetsmätning av koldioxidhalten, dvs. ventilationen höjs när många personer befinner sig i ett rum. Specialutformade heltäckningsmattor finns i några lekrum. Mattorna fångar upp fina partiklar från luften och binder dem tills man dammsuger. Att andas in partiklar kan vara ohälsosamt. Mattorna är också bra för att dämpa ljud och minska buller. Det finns även ljudabsorbenter på tak och väggar. Dessutom har många rum linoleumgolv, tillverkat av helt naturliga material som inte släpper ifrån sig farliga kemikalier. En studie är planerad, där det kommer ingår mätning av luftkvalitet (bl.a.CO2, formaldehyd, VOC, partiklar, och ozon) vid olika tillfällen.

Energi: All energi till el kommer från vattenkraft, vindkraft och direkt från solceller på taket av förskolan. Solcellsanläggningen består av 80 st moduler med en effekt på ca 20 kW. Solcellernas årliga produktion är beräknad till ca 18 500 kWh/år. Värmekällan är en bergvärmepump som försörjer all golvvärme i byggnaden. Sammanfattat finns en minskad energiförbrukning genom luftkvalitetstyrd ventilation och rörelse- och dagljusstyrd belysning, bra isolering samt återvinning av värme.

Smarta synergier: Genom återvinning av värme från kökets kyl- och frysrum genereras varmvatten. Ett takutsprång på 2 meter runt byggnaden skapar rum mellan ute och inne. Det betyder att det skuggar under sommaren, samt tillåter vintersolen och skyddar från kyla och regn. De minsta barnen kan därför sova ute på en skyddad terrass under det stora takutsprånget. Byggnaden är designat och förberett för återvinning av byggmaterial genom registrerad information i materialdatabasen från Sundahus i Linköping AB.

 

 

Utomhusmiljön

I samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och barnen, personalen, samt förvaltare har man tagit fram fokusområden för utemiljön. Detta är ett långsiktig projekt och lekområden samt skogen kommer förändras med tid.

Ökad biologisk mångfald: Samarbetet med Sveriges Lantbruksuniveristet syftar på ökad biologisk mångfald i närmiljön. Detta betyder att man har valt att plantera fruktträd och buskar, bygga odlingslådor och kompost. Dessutom bevaras den befintliga skogen, och den förbättras genom nya planteringar och fågelholkar för att öka antalet fågelarter. Barnens önskemål att kunna leka med grenar och bygga kojor tillgodoses.

Mat från trädgården: Fruktträd fanns redan på plats i den gamla trädgården runt förskolan och äppelträden har nu kompleterats med flera nya, samt plommonträd och andra träd och bärbuskar med ätbara frukter. Med hjälp av odlingslådor kan det även odlas grönsaker och kryddor. På så sätt kan barnen på ett pedagogiskt sätt även lära sig mer om att laga mat med produkter från den egna trädgården.

Utomhusaktiviteter: I anslutningen till förskolan finns en befintlig skog, en del av skogen är nu inhägnat så att barnen kan leker där med möjlighet att bygga kojor, studera småkryp, fågelskådning och mer. Med tiden kommer man kunna skörda från odlingslådorna och kompostera. Det finns dessutom en cykelbana, bollplank, scen, lekredskap, pulkabacke mm.

 

Variation i vardag: Förskolan har två stora inglasade altan, där de minsta barnen kan sova ute i sina vagnar. I anslutning till matsalen finns även en stor terrass för att äta utomhus. Gymnasieelever från Hantverksprogrammet Finsnickeri på Knut Hahn bygger fågelholkar och en grillkåta. Genom detta får eleverna ett riktigt projekt och har chans att lära sig bygga med säkra material och enligt Cradle to Cradle®. Grillkåtan på Backsippans förskola byggs på plats under hösten 2014 - på så vis kan även förskolebarnen ta del av byggprocessen i skogen.

För att boka studiebesök kontakta gärna Cefur via cefur@ronneby.se.

Handlingsplan för giftfri förskola

Ronneby kommun har tagit fram en handlingsplan för att rensa ut bland leksaker m m på alla kommunens förskolor (se under "Informationsmaterial" till höger).

Film från temakvällen som handlade om giftfri förskola

Rebecka Hovenberg från SundaHus i Linköping AB höll en presentation i Ronneby med temat giftfri förskola:

• Varför är det viktigt med en giftfri förskola?

• Vad ska man tänka på?

• Resultat från inventeringen av leksaker mm på förskolan Backsippan

Del 1 innehåller introduktionen om kemikalier, och del 2 innehåller resultat av inventeringen på förskolan (Kuggeboda) i Ronneby.