Artikeln publicerades 24 november 2016

Guide för bioplaster

"Guide för bioplaster - från tillverkning till återvinning" finns att ladda ner från Cefurs webbplats. Guiden är ett resultat från projektet "Hållbar återvinning av "gröna" plaster" (Mistra Green Plastics) i programmet Mistra Closing the loop, finansierat av Mistra. Cefur deltog med fyra företag i regionen.

"Guide för bioplaster - från tillverkning till återvinning" finns att ladda ner från Cefurs webbplats under fliken "Trycksaker".

Guiden är ett resultat från projektet "Hållbar återvinning av "gröna" plaster" (Mistra Green Plastics) i programmet Mistra Closing the loop, finansierat av Mistra. Cefur deltog med fyra företag i regionen; Orthex Sweden AB, Riflex Films AB, Safeman AB och Tarkett AB samt koncernen Södra Cell.

Andelen återvinning av industriavfall kan anses vara alltför låg. Idag ligger den på strax över tio procent och det finns en stor utmaning i att försöka öka denna andel. Fortfarande deponeras stora mängder av metaller, kemikalier, plast och andra användbara material som avfall. Att ta tillvara på dessa material genom en fungerande materialåtervinning, är ett sätt att sluta kretsloppen i samhället, vilket bidrar till att spara naturresurser och att minska utsläppen till miljön.

Inom förpacknings- och tillverkningsindustrin har ”gröna” plaster (biobaserade och bionedbrytbara plaster) sedan länge använts som alternativ till "traditionella" fossila plaster i de fall det funnits krav på att plasten ska brytas ner i biologiskt, t.ex. vid kompostering. På senare år har det även kommit allt fler biobaserade ”gröna” plaster som är beständiga vid användning, på samma sätt som traditionella förpacknings- och konstruktionsplaster.

För de traditionella plasterna finns det befintliga återvinningssystem och vi eftersträvar att återvinna dem genom insamling och omsmältning. Baserat på sitt ursprung, uppbyggnad och pris så har de nya biobaserade och beständiga plasterna gett upphov till en del frågeställningar som vi behöver undersöka och besvara.

Målet med projektet är att öka kunskapen om återvinning av biobaserade plaster inom industrin. Som en del av målet har denna guide tagits fram.

Forskningen inom projektet ”Hållbar återvinning av gröna plaster” har letts av projektägaren - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås med projektledaren docent Ignacy Jakubowicz i samverkan med bl.a. professor Antal Boldizar, Chalmers Tekniska Högskola samt professor Mikael Skrifvars vid Högskolan i Borås.

Mistra Closing the Loop är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram delfinansierat av medel från Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Forskningsprogrammet har en utpräglad tvärvetenskaplig ansats med materialåtervinning i fokus. Under tre år har forskare från skilda discipliner samverkat med samhälle och näringsliv från olika sektorer, inom ramen av sju projekt.

Programmet handlar om hur industrins bioch restprodukter kan återföras till samhället som värdefulla resurser - genom en så effektiv materialåtervinning som möjligt. Huvudsyfte har varit att ta fram konkreta resultat som bidrar till ett nytt synsätt, där avfallshantering ersätts av hållbar resurshushållning.

Målet med forskningsprogrammet från Mistra var att göra en efterfrågad kraftsamling av svensk kompetens och kunskap inom materialåtervinning för industriella processer och skapa en kunskapsplattform inom området. Green Plastics - Sustainable recycling of “green” plastics är ett av sju projekt i programmet Mistra Closing the Loop.

Läs mer om projektet här.