Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi tar oss från dagens linjära sätt att tänka (råvaror - produktion - avfall) och omdefinierar hur vi ser på tillväxt så att fokus hamnar på positiva samhällseffekter. Det betyder att ekonomiska aktiviteter kopplas loss från konsumtionen av ändbara resurser och att avfall designas bort. Med förnyelsebar energi som drivkraft bygger den cirkulära modellen ekonomiskt, ekologiskt och socialt kapital. Idén är alltså att vi ska kunna fortsätta ha ekonomisk tillväxt men utan att förstöra för kommande generationer. Cirkulär ekonomi baseras på tre principer:

  • Designa bort avfall och föroreningar
  • Håll produkter och material i användning
  • Förnya naturliga system

Många stora organisationer har ställt sig bakom cirkulär ekonomi. Däribland World Economic Forum, EU Kommissionen och den svenska regeringen. Även många stora och små företag ser fördelar och deltar aktivt i transitionen till cirkulär ekonomi. Exempel på sådana företag är IKEA, H&M och Tarkett.

Den centrala förespråkaren av cirkulär ekonomi är Ellen Macarthur Foundation. På deras hemsida finns det ett stort urval av material för den intresserade. Länk: www.ellenmacarthurfoundation.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Ronneby Kommun ser vi cirkulär ekonomi som en vision och ett mål att försöka uppnå. För att effektivt komma dit har vi valt Cradle to Cradle® som vår metod. Mer om Cradle to Cradle® finns nedan.

Kort introduktionsfilm till Cirkulär ekonomi (på engelska)

Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle® är ett koncept för hållbarhet med fokus på helhet, innovationer och kvalitet, framtagen av den tyske kemiprofessorn Michael Braungart och den amerikanske arkitekten William McDonough.

Centralt för Cradle to Cradle® är att försöka skapa ett positivt avtryck snarare än att begränsa sig till att försöka minska det negativa avtrycket. För att uppnå detta måste man tänka till redan i designfasen. ”Design is the first sign of human intention” är ett uttryck som myntats av William McDonough och som utvecklas vidare i boken ’Cradle to Cradle® Remaking the way we make things’ [M Braungart & W McDonough].

Grundprinciper

Cradle to Cradle® för fram tre grundprinciper:

1. Förvalta näringsämnena (Avfall = Föda)

Allt är ett näringsämne för något annat. Cradle to Cradle® poängterar vikten av kretslopp, inte bara för biologiska ämnen utan även för tekniska. Metaller och plaster i ett kretslopp kan ses som näringsämnen för tekniska processer likaväl som biologiska material kan ses som näringsämnen i biologiska processer.

 

2. Använd den inkommande solenergin

Solen, gravitationen och geotermiken är de enda verkligt förnybara energiskällorna. Vidare är de outtömliga i det mänskliga perspektivet. Därmed finns enligt Cradle to Cradle® ingen brist på energi, men vi måste ändra sättet vi skapar den.

 

3. Främja mångfald

Mångfald leder till ett jämnare resursuttag, större nytta för fler intressenter och mer hållbara system. Cradle to Cradle® fokuserar på biologisk mångfald i form av artrikedom, konceptuell mångfald för innovationsrikedom och kulturell mångfald så att alla involveras.

 

Tillväxt

Cradle to Cradle® lyfter fram tillväxt som en framgångsfaktor och drivkraft för företag och samhälle. Detta har lett till att hundratals företag valt att ansluta sig till Cradle to Cradle®. Inte för att de känner att de måste eller borde utan för att de ser direkt nytta med det. Det finns många exempel där företagsledare öppet berättar om hur deras företag ökat sin omsättning och minskat sina kostnader genom att tillämpa Cradle to Cradle®.

 

Certifiering

Genom den oberoende, icke vinstdrivande organisationen Cradle to Cradle Products Innovation Institute kan företag C2C-certifiera material och produkter och därmed få en kvalitetsstämpel som underlättar för kunder att välja rätt. Grundkraven för certifiering är att produkten innehåller kända material (till 100 ppm), att materialen har definierade kretslopp (kan återvinnas), att produkterna och materialen är säkra för hälsa och miljö och att produktionsprocesserna, inklusive användningen av luft, vatten och energi, fyller kraven. Sociala faktorer som arbetares villkor vägs också in i bedömningen.

Certifiering sker på nivåerna ”Basic”; ”Silver”; ”Gold” och ”Platinum” baserat på hur väl kraven uppfylls.

Biologiskt och tekniskt kretslopp i Cradle to Cradle

Bild: Biologiskt och tekniskt kretslopp i Cradle to Cradle®.