Kilen - Ronnebys nya stadsdel

Ronneby Kommun inspireras av Cradle to Cradle® och cirkulär ekonomi. I kvarteret Kilen tar vi steget från snack till verkstad när det gäller stadens utveckling. Den nya stadsdelen är strategiskt belägen vid Ronnebyån, mellan den historiska Brunnsparken och stadens centrum, och i direkt anslutning till järnvägs- och busstation. Visionen är en stadsdel som inspirerar till innovationer, ger ett positivt avtryck i miljön, bidrar till människors hälsa, förskönar staden samt blir en del av centrum och en mötesplats för alla.

Vad är på gång just nu?

Diskussion pågår med tre intressenter som har tagit fram skisser på området innehållande ca 150 lägenheter samt ett äldreboende. Politiskt beslut väntas under våren. Det finns fortfarande möjligheter att utveckla idéer på delar på Kilen, bland annat området längst i norr som ligger närmst de centrala delarna av staden och det röda traversmagasinet.

Bakgrund och vision

Ett generellt kvalitetsprogram för hållbar planering och byggande med inspiration av Cradle to Cradle® (C2C) har tagits fram av kommunen. Cradle to Cradle® är en innovationsplattform för att maximera de ekonomiska, ekologiska och sociala fördelarna snarare än bara minska skadliga effekter. Kilen, ett centralt beläget f.d. industriområde, kommer bli ett av de första pilotprojekten. Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel, kultur och kontor. Mer om det generella kvalitetsprogrammet kan du hitta via länken "Generellt kvalitetsprogram" till höger.

En vision för projektet har arbetats fram som kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen av området. Mer om den hittar du via länken "Vision" till höger. Med utgångspunkt i visionen har ett projektspecifikt kvalitetsporgram för området tagits fram. Det kan laddas ned till höger.

Kommunens sakkunskap inom Cradle to Cradle® och cirkulär ekonomi finns hos Cefur, Center för forskning och utveckling i Ronneby. Du kan läsa mer om Cefur och Ronneby Kommuns satsning på Cradle to Cradle® och cirkulär ekonomi via länken i högerkolumnen.

Cradle to Cradle® är ett registrerat varumärke som tillhör McDonough Braungart Design kemi, LLC (MBDC). Cradle to Cradle Certified CM är ett certifieringsmärke som licensierats av Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Mer information