Händelsutveckling Häggatorp 2:178 (Berg & Berg)

Här har ABRI sammanställt händelseutvecklingen från september 2018 tills idag. Flertalet av händelserna och dokumenten är registrerade som offentliga handlingar, en del efter personliga anteckningar från möten eller telefonsamtal.

2018

 • 24/9
  Brev från Södra Skogsägarna ekonomisk förening (Södra) angående uppsägning av hyresavtal för fastigheten Häggatorp 2:178 till 2019-09-30 inkommer till ABRI
 • 8/11
  Telefonkontakt Södra, Profura, Ronneby kommuns näringslivschef och ABRI.
 • 15/11
  ABRI skickar förslag på hyresnivåer och en marknadsvärdering på fastigheten som bör ligga till grund för en eventuell försäljning.
 • 21/11
  Södra meddelar att man lägger ner verksamheten.
 • 30/11
  Södra och Bernt Ivarsson meddelar att de är överens om en affär.
 • 5/12
  Södra meddelar att man har lagt över verksamheten från Berg & Berg i ett Grundstenenbolag under namnändring till Berg & Berg. Detta bolag har sålts vidare till ett av Bernt Ivarssons bolag. Det framgick dock inte till vilket.
 • 7/12
  Södra aviserar underlag i skrift som ABRI:s styrelse skulle ha möjlighet att ta ställning till vid styrelsemötet den 10/12 , detta underlag uteblev.
 • 11/12
  Södra inkommer med förslag om överlåtelse av hyresavtalet till det nya Grundstenenbolaget.
 • 12/12
  ABRI meddelar advokatbyrån Wistrand att vd`n Dennis Roberteus har mandat att förhandla hyra och fastighetsköp.
 • 13/12
  Ronneby kommun tar emot ett brev från advokatbyrån Wistrand som på uppdrag av Bernt Ivarsson meddelar att man avser att köpa fastigheten.
 • 14/12
  ABRI besöker Berg & Berg för ett möte med Bernt Ivarsson som i sin tur presenterar ett förslag om att vilja köpa fastigheten för 4,3 Msek. Detta efter en kassaflödesanalys som PWC hade gjort på uppdrag av Anders Längnäs från Profura AB.
  ABRI lämnar senare samma dag ett bud på 12,6 Msek och att man är tillgänglig under helgen.
 • 20/12
  ABRI medger att Södra skulle ges möjlighet att hyra ut i andra till sitt Grundstenenbolag under namnändring till Berg & Berg AB. Hyresavtalet med Södra är uppsagd till 2019-09-30.
 • 27/12
  Nytt möte mellan representanter från ABRI, Ronneby kommun och Mor Gerd AB för diskussioner/förhandling.
 • 28/12
  ABRI levererar två alternativa förslag. Dessa är dock villkorade av att dels Ronneby kommuns jurist dels kommunfullmäktige godkänner dem:
  » 1. En köpelikvid om 11,3 Msek, gällande taxeringsvärde, vid ett direkt köp.
  » 2. Ett optionsavtal där köparen ges en option på att köpa fastigheten inom 24 månader till 12,6 Msek med avdrag för erlagd hyra under optionstiden.

2019

 • 9/1
  Bernt Ivarsson kompletterar med egen värdering av fastigheten som uppgår till 8,0 Msek. Man uppskattar det eftersatta underhållet till 2,0 Msek och kan tänka sig att betala 6,0 Msek.
 • 12/2
  Peter Heie på uppdrag av Bernt Ivarsson meddelar att man vill träffas och diskutera villkoren vidare med Profuras värdering som underlag.
 • 12/2
  ABRI meddelar att man saknar mandat att gå längre i en förhandling.
 • 14/2
  ABRI meddelar att tidigare bud står fast och att det inte finns utrymme för mer förhandlingar.
 • 20/2
  Bolaget Gotlex Lageraktiebolag ändrar namn till Berg & Berg AB.
 • 21/3
  Aktiekapitalet i det nya bolaget Berg & Berg AB ändras från 50 000 sek till 2 000 000 sek.
 • 10/4
  Möte mellan ABRI och Berg & Berg samt Ulf Palmberg. ABRI fick information att Berg & Bergs nya vd har uppdraget att hantera fastighetsfrågan.
 • 15/4
  Christian Jöhncke registreras som vd i nya Berg & Berg.
 • 25/4
  Bolaget Berg & Berg AB, som Södra sålt och som har ett andrahandskontrakt avseende fastigheten Häggatorp 2:178, fusioneras upp i Bernt Ivarssons bolag Mor Gerd AB.
 • 22/5
  Möte mellan ABRI och Berg & Berg för genomgång av händelserna i frågan. Vid det tillfället visade Berg & Berg intresse för ett hyresavtal mellan parterna. Dessutom påtalades att Södra behöver ta en del av sitt ansvar för eftersatt underhåll.
 • 5/6
  Vid telefonavstämning med Berg & Bergs vd meddelades att han inte kan agera i fastighetsfrågan utan det blir en fråga för bolagets ägare.
  ABRI har under tiden genomfört en statusbedömning av fastigheten och summerar rimliga åtgärder som bör kunna anföras mot Södra vid en avflyttning till ca 1,5 Msek.
 • 19/6
  ABRI levererar förslag på nytt hyresavtal (motsvarande befintligt med Södra) med löptid fr o m 2019-10-01.
 • 4/7
  ABRI genomför en inledande avflyttningsbesiktning med representanter från Södra och Berg & Berg. Överenskommelse med Södra ingås om att deras åtagande för eftersatt underhåll uppgår till 2,3 Msek. ABRI meddelar båda parter att man kan driva affären vidare med en försäljning till taxerat värde på 11,3 Msek och Södra ställde sig positiva till att direkt ersätta Berg & Berg för eftersatt underhåll på 2,3 Msek. Nettot ligger nu på 9,0 Msek för Berg & Berg.
 • 5/7
  Berg & Berg skulle träffa ägaren och därefter respondera i vecka 28.
 • Ingen respons under sommaren.
 • 16/8
  Möte mellan ABRI och Berg & Berg. Berg & Berg framför att man behöver investera 3,5 – 4,0 Msek i en sprinkleranläggning. Denna kostnad förelsog Berg & Berg att man skulle minska köpeskillingen med.
 • 3/9
  ABRI meddelar åter igen att man inte kan sälja under taxerat värde på 11,3 Msek. Man meddelar även att Södra ersätter Berg & Berg direkt med 2,3 Msek för eftersatt underhåll, att tidigare översänt förslag för hyra av fastigheten gäller fram till den 2019-09-30 och att en eventuell sprinkleranläggning är upp till Berg & Berg att lösa då detta är ett krav från verksamheten och inte handlar om fastigheten.
 • 13/9
  Berg & Berg överlämnar ett brev med ett anbud på fastigheten på 5,25 Msek samt tillhörande bilagor avseende yttranden från Räddningstjänsten, Nordic Försäkring och det juridiska ombudet Madeleine Lilljehöök.
 • 16/9
  ABRIs styrelse avvisar Berg & Bergs anbud på 5,25 Msek och meddelar samtidigt att fastigheten inte är till salu.
 • 18/9
  ABRI meddelar styrelsens beslut till Berg & Bergs juridiska ombud och erbjuder istället att teckna ett hyresavtal enligt tidigare översänt förslag. Erbjudandet förfaller om det inte undertecknas av båda partner senast 2019-09-30.
 • 30/9
  Hyresavtalet löper ut likaså ABRIs erbjudande om att teckna ett nytt hyresavtal.
  Berg & Bergs juridiska ombud meddelar senare samma kväll att man inte avser att hyra lokalerna och att man kommer att avflyttar snarast.
 • 1/10
  ABRI kontrollerar inkommande post på morgonen och konstaterar att det inte finns något undertecknat avtal.
  ABRI meddelar hyresgästen Södra att lokalerna ska återlämnas i avtalsenligt skick och skadestånd kommer att utkrävas för tiden man är kvar i lokalerna.
 • 2/10
  Ett undertecknat hyresavtal från Berg & Berg finns i ett ostämplat och icke daterat kuvert i ABRIs brevlåda.
 • 8/10
  På ett extra insatt styrelsesammanträde beslutades av en enig styrelse att avvisa det för sent inkomna hyresavtalet.
 • 9/10
  ABRI hämtar ett rekommenderat brev från Länsstyrelsen Stockholm med information om att man har beviljat Berg & Berg deposition av hyra.
  ABRIs juridiska ombud Hellström Advokatbyrå informerar via e-post Berg & Bergs juridiska ombud om att det inte finns ett hyresavtal parterna emellan.
  Ronneby kommun skickar pressinformation i frågan.
 • 10/10
  Berg & Bergs juridiska ombud meddelar via brev att hyresavtalet inkom i tid.
 • 12/10
  Berg & Bergs juridiska ombud vidhåller att det finns ett hyresavtal.
 • 14/10
  ABRIs juridiska ombud meddelar Berg & Bergs juridiska ombud att hyresavtalet inkom för sent och att Södra ska hantera avflyttningen.

Kontakt

Diarieförda handlingar finns registerade i Ronneby kommuns centrala diariesystem.