Ny översiktsplan för Ronneby

Ronneby kommun har arbetat fram ett förslag till en ny översiktsplan för kommunen. Översiktsplanen anger kommunens intentioner för användningen av mark- och vattenområden i kommunen. I översiktsplanen beskrivs hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen är inte bindande (Plan- och bygglagen 3kap. 3§) men fungerar som ett vägledande dokument för kommunens framtida utveckling gällande mark- och vattenområden. Planen handlar till stor del om att skapa en i förväg genomtänkt och övergripande strategi för samhällsbyggandet i kommunen. Antagandet av översiktsplanen innebär alltså inte beslut om konkreta förändringar utan anger förutsättningar och ger vägledning i frågor rörande detaljplanering, bygglovshantering och andra tillståndsprövningar.

Samråd om översiktsplanen genomfördes under våren/sommaren 2017. Resultatet av samrådet redovisas i en samrådsredogörelse. I denna redogörelse har alla synpunkter som kom in under samrådet dokumenterats och kommunen redovisar i vilken utsträckning de tillgodoses i det nya planförslaget. Efter samrådet har planförslaget reviderats till en slutlig version, som nu ställs ut. Det finns nu åter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan.

Under utställningstiden är förslaget tillgängligt i stadshusets foajé, på Miljö- och byggnadsförvaltningen, kommunens bibliotek/utlåningsstationer samt på kommunens hemsida www.ronneby.se/oversiktsplanlänk till annan webbplats.

Observera att vissa områden i kapitlet ”Så planerar vi!” har fått förändrad beteckning från samrådsförslaget till utställningsförslaget av översiktsplanen. Detta gäller särskilt områdena i Ronneby tätort. De synpunkter som inkom under samrådstiden och som finns i samrådsredogörelsen ska läsas tillsammans med samrådsversionen av översiktsplanen. Samtliga dokument här nedanför.

Utställningen pågick från den 27/12 2017 till och med 28/2 2018. Just nu arbetar vi med att sammanställa de inkomna synpunkterna och revidera planhandligarna. Översiktsplanen förväntas kuna antas av kommunfullmäktige i maj 2018.