Totalförsvarsövning 2020

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. På grund av Coronapandemin sker en del omplaneringar. Läs nedan.

I totalförsvarsövningen kommer vi, det civila och militära försvaret tillsammans, att bland annat öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Omplanering av Totalförsvarsövningen på grund av coronapandemin

Hela samhället anpassar sig till det rådande läget med en coronapandemi. På grund av prioritering av hantering av pandemin samt risken för smittspridning omplaneras resterande delar av Totalförsvarsövning 2020 med bland annat en förändrad tidplan där aktiviteter fortsätter in i 2021.

I arbetet med coronapandemin har aktörerna stor nytta av de övningsdelar i totalförsvarsövningen som genomförts hittills. De erfarenheter och lärdomar som nu görs i coronaarbetet blir också viktiga ingångsvärden i den fortsatta utvecklingen av totalförsvaret och omplaneringen av totalförsvarsövningen. Pandemin understryker vikten av att fortsätta det långsiktiga arbetet med att stärka Sveriges nationella totalförsvar. I det arbetet är Totalförsvarsövning 2020 en viktig del.

Sök trovärdiga källor

Stater och olika aktörer använder vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. En del i allas vårt ansvar för totalförsvar är att lära sig mer om källkritik, vara vaksam och söka fakta från flera trovärdiga källor.