Oljeskydd

Utanför Blekinges kust passerar årligen över 210.000 fartyg i kommersielle trafik. Det innebär att det i varje stund finns ca 3 400 fartyg utanför kusten. Om ett oljeutsläpp skulle inträffa kommer kusten att drabbas av en omfattande nedsmutsning.

För att motverka och hantera en sådan händelse har kustkommunerna i Blekinge i samverkan med räddningstjänsterna, Kustbevakningen, Länsstyrelsen i Blekinge och Skåne arbetat fram en gemensam plan för hantering av en sådan händelse. I arbetet har vi även säkerställt hur vi kan få hjälp av MSB och EU och alla Östersjöländer.

När oljan kommit i land kommer det tidsödande arbetet med att sanera stränderna att börja. Det tar lång tid, uppemot 12 månader, innan allt är borta och vi kommer att behöva mycket hjälp från många för att det skall kunna hanteras.