Samverkansöverenskommelse

I Ronneby kommun samarbetar kommun och polis i det brottsförebyggande arbete för att öka tryggheten och minska brotten. Detta genom en så kallad samverkansöverenskommelse. 

En samverkansöverenskommelse är ett verktyg för kommun och polis att samarbeta som två jämbördiga parter i det lokala brottsförebyggande arbetet. Det undertecknas av lokalpolisområdeschef och kommunstyrelsens ordförande.

Aktuellt avtal

Det nuvarande avtalet löper under tidsperioden 2019-07-01 till och med 2023-12-31. Du kan se hela samverkansöverenskommelsen genom att klicka på länkarna:

Samverkan för ett tryggare Ronneby samt ÅtgärdsplanPDFinsatser för en tryggare offentlig miljö i RonnebyPDF

Fokusområden

För avtalsperioden anges följande fokusområden:

Trygg verksamhet i våra sport- och fritidsanläggningar
Äldres trygghet och säkerhet