Artikeln publicerades 16 november 2021

Prioriteringar i det trygghetsskapande arbetet i Ronneby

Polisens årliga trygghetsmätning för Ronneby kommun visar att medborgarna känner sig mindre trygga i centrala Ronneby jämfört med förra året. Trygghetskänsla ligger fortsatt stabilt i de flesta andra kommundelar. Ett stort paket med trygghetsskapande insatser presenteras av den politiska ledningen i kommunen.

– Den politiska ledningen i Ronneby kommun har nyss presenterat ett stort paket med insatser som ska stärka tryggheten och verka brottsförebyggande för hela kommunen. Jag kan nämna en ökat ersättning för nattvandrande föreningar, nya medel för trygghetsskapande åtgärder såsom t ex ökade resurser till fältverksamhet, fritidsledare, belysning och bevakning. Vi ser att dessa prioriteringar behövs i Ronneby just nu, säger Kenneth Michaelsson, ordförande i lokala BRÅ.

Trygghetsmätningen bygger på hur deltagarna i undersökningen själva anger att de upplever situationen i Ronneby.

– Det är inga glädjande siffror vi ser för de centrala delarna av Ronneby i år. Dock har vi sett tendenserna även i våra veckovisa lägesbilder som fångar olika typer av otrygghetsskapande händelserna i den offentliga miljön. Det är framför allt rapporter om bråk eller slagsmål som påverkar trygghetskänslan främst kvällstid negativt, säger kommunens trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund.

Både polisen och Ronneby kommun arbetar kontinuerligt med att analysera den lokala lägesbilden och anpassa resurser och åtgärderna för att förbättra tryggheten både på kort och lång sikt.

– Otryggheten ökar i Ronneby och det tar vi på stort allvar, säger Katarina Johansson som är kommunpolis. Samtidigt svarar Ronnebyborna i undersökningen att de inte utsätts för brott i någon större utsträckning. Vi kommer att fortsätta att arbeta aktivt mot individer och platser där brottsligheten och otryggheten är stora. Vi kan se att det ibland är ett fåtal individer som gör att ett område får problem och när vi ingriper mot dem går brottsligheten ner.

Tillsammans med Marcus Henningsson, som också är kommunpolis, arbetar Katarina med kommunen och andra aktörer i Ronneby för att långsiktigt öka tryggheten.

– Det kan vara stora och små åtgärder som behövs, säger Marcus Henningsson. Allt ifrån att se över gatubelysningen till att sätta upp övervakningskameror som vi gjorde vid resecentrum. Men det är också viktigt att vi tillsammans ser till att det rör sig vuxna ute i Ronneby, det är kanske det effektivaste sättet att öka tryggheten.

I det gemensamma arbetet mellan polisen, Ronneby kommun, fastighetsbolagen och föreningslivet i Ronneby kommun står samverkan och synlighet i ett brottsförebyggande syfte i fokus.

Om trygghetsmätningen
Sedan slutet av 1990-talet genomförs lokala trygghetsundersökningar. Undersökningarna riktar sig till allmänheten och fångar den lokala problembilden då enkäten ställer frågor kring vilka problem den boende uppfattar i sitt bostadsområde.

Detta kan exempelvis röra utemiljön, egen utsatthet för brott, respondentens allmänna oro för brott, hens mer konkreta känsla av otrygghet inkluderat konsekvenser av detta samt en bedömning av polisens engagemang i bostadsområdena. Resultatet ligger till grund för Polisens och kommunens arbete med både akuta problem och långsiktiga brottsförebyggande åtgärder

Nästan 1 500 slumpvist utvalda Ronnebybor fick under hösten möjlighet att delta i trygghetsmätningen och 61 procent av dem svarade. I mätningen svarar deltagarna bland annat på om de utsatts för brott och om de känner sig trygga.

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se Länk till annan webbplats..

Mer information om resultatet av årets trygghetsmätning och Ronneby kommuns och polisens trygghetsskapande arbete finns här. Länk till annan webbplats.