Artikeln publicerades 21 april 2021

Tillsammans för ett tryggare Ronneby - mars/april

kartbild över centrala Ronneby som i röd färger visar sträckningen av höstens trygghetsvandring

Heatmap över centrala Ronneby med inritad sträckning av fjolårets trygghetsvandring. Ronneby kommun.

För att öka insynen i det trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun publiceras regelbundna sammanfattningar av lägesbilden i kommunen. Denna gången med konkreta tips hur du kan bidra till att öka trygghetskänslan i ditt bostadsområde.

Lägesbild mars/april 2021

Antal rapporterade händelser varierar något från vecka till vecka, men är i stort sett stabilt. Så har det till exempel efter påsklovsveckan rapporterats in något fler händelser än vanligt. Läget i stora delar av Ronneby kommun bedöms som grönt i den fyrgradiga skalan från grönt, gult, orange till rött. Dock klassas centrala Ronneby och Kallinge fortfarande som gult, då ungdomssamlingar på olika centrala platser i Ronneby och Kallinge upplevs som otrygghetsskapande.

Vad gör polisen och kommunen?

I den senaste trygghetsnyheten har vi belyst kommunens och polisens arbete med ungdomarna. Läs gärna mer om detta här.

Du kan läsa mer om ungdomarnas syn på fritid, trygghet och andra relevanta frågor i Ronneby kommun i den färska LUPP-enkäten som presenterades den 14 april. Läs mer på ronneby.se/lupp

Trygghetsskapande arbete

Att arbeta trygghetsskapande är ett ständigt pågående arbete, både för Ronneby kommun, polisen och fastighetsägarna i kommunen. Det gemensamma arbetet med EST-modellen har ökat förståelsen för lokala utmaningar och även för varandras roll. Det visades sig även vid trygghetsvandringen som genomfördes under senhösten 2020 i centrala Ronneby. Vid detta tillfälle iakttogs ett hundratal brister eller fel som kan påverka trygghetskänslan negativt. Det handlar om nedskräpning, eftersatt underhåll, dålig skyltning eller bristfällig belysning. I många fall kunde ansvarig mark- eller fastighetsägare redan åtgärda bristerna, som att tvätta fasaden, laga bristfällig stensättning i gatan, byta ut glödlampan eller tvätta skyltarna. Vissa åtgärder kan dock ta mer tid, då det krävs exempelvis större investeringar.

Vad kan jag göra?

Ett enkelt och effektivt sätt för att öka tryggheten i det egna bostadsområdet är att hålla området rent och städat, åtgärda eller anmäla fel till fastighetsägare eller Ronneby kommun.

Ett extra stort ansvar har du som är fastighetsägare, då du även ansvarar för till exempel trottoaren utanför din fastighet, växter som skymmer sikten för fordon eller passanter eller att utföra fastighetsunderhåll som riskerar att skada passanter. Men även du som är hyresgäst, besökare eller passant kan bidra att öka trygghetskänslan på en plats när du använder papperskorgar vid behov och anmäler eventuella fel på till exempel belysning.

Du vet väl att du kan felanmälan dygnet runt på ronneby.se/felanmalan?

Tillsammans för ett tryggare Ronneby

Redan under våren 2019 förstärktes samarbetet mellan Ronneby kommun och polisen när EST-modellen (Effektiv samordning för trygghet) infördes. Sedan januari 2020 sammanställs en veckovis lägesbild där konkreta otrygghetsskapande händelser från offentliga platser runt om i kommunen rapporteras. Lägesbilden analyseras varje vecka av alla inblandade parter; bostadsbolagen, polisen och Ronneby kommun i syfte att bättre kunna planera resurser och förebygga brott. Läget beskrivs sedan i en fyrgradig färgskala från grönt till gult, orange och rött för de olika områdena inom kommunen. Färgen beskriver både antalet händelser och allvarlighetsgraden av händelserna.

Sedan hösten 2020 delger vi den bilden en ännu större grupp personer för att öka insynen i det trygghetsskapande arbete som sker i kommunen. Detta sker i sociala medier, på ronneby.se, via media och genom e-postutskick till ledande politiker och tjänstemän inom Ronneby kommun.

Läs mer här.