Artikeln publicerades 12 februari 2021

Hälsa på lika villkor

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor är en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. I dagarna skickas enkäten till cirka 120 000 mottagare mellan 16–84 år. Av dem är cirka 7 300 Blekingebor.

Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år. Sedan 2011 har Region Blekinge, i samarbete med länets fem kommuner, deltagit. Enkäten består i grunden av 66 frågor, i år adderas tio extrafrågor som är relaterade till coronapandemin.

Upptäckt av hälsoförändringar och eventuella skillnader i hälsa
Enkätenfrågorna rör upplevd hälsa, rökning och fysisk aktivitet, men även ekonomiska förutsättningar och socialt sammanhang. Genom svaren från enkäten upptäcks viktiga hälsoförändringar eller skillnader i hälsa mellan olika grupper.

Hälsa på lika villkor ger en bra bild av hur Ronnebyborna mår. Genom den kunskapen skapas bra underlag för beslut och insatser som rör befolkningens hälsa i Ronneby kommun. Om du är utvald att besvara enkäten så kan du göra en insats både för dig själv och andra. Jag hoppas därför att så många som möjligt som får enkäten besvarar den. Varje svar är viktigt!

- Sofie Ceder, folkhälsosamordnare på Ronneby kommun.

Med hjälp av resultaten från enkäten kan insatser som leder till en mer jämlik och ännu bättre folkhälsa genomföras.

Kort om folkhälsoenkäten

  • Syftet med enkäten är att ta reda på hur människor i Blekinge mår samt att kunna följa förändringar i hälsa över tid. Genom enkäten kan man också se om det finns skillnader i hälsa och livsvillkor mellan olika grupper i samhället. Med hjälp av resultaten från enkäten kan insatser som leder till en mer jämlik och ännu bättre folkhälsa genomföras.
  • Totalt mottar cirka 120 000 personer enkäten. Av dem är cirka 7 300 Blekingebor.
  • Mottagarna av enkäten är slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret.
  • Enkäten består i grunden av 66 frågor, i år adderas tio extrafrågor som är relaterade till coronapandemin.
  • Enkäten finns tillgänglig på svenska och engelska och genomförs via webben alternativt på pappersblankett.
  • Svaren från enkäten behandlas konfidentiellt.
  • Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2021.