Artikeln publicerades 14 december 2020

Ronnebyborna känner sig tryggare

Polisens årliga trygghetsmätning visar att Ronnebyborna känner sig tryggare och att oron för att utsättas för brott minskar.

Resultaten bygger helt på hur deltagarna i undersökningen själva anger att de upplever situationen i Ronneby och det visar att Ronnebyborna upplever att situationen i Ronneby har blivit bättre.

– Det är tydligt att det arbete vi gör i Ronneby ger resultat, säger Magnus Bergman som är chef för lokalpolisområde Karlskrona där Ronneby kommun ingår. Vi arbetar aktivt på plats i Ronneby både ute i samhället och tillsammans med kommunen för att långsiktigt öka tryggheten.

Ronneby kommun och polisen tar bland annat fram en gemensam lägesbild vecka för vecka för att snabbt kunna agera förebyggande där det behöva.

– Vi har länge och systematiskt jobbat med trygghetsskapande insatser i hela kommunen. Jag vill påstå att årets resultat är ett kvitto på vårt gemensamma arbete, säger ordförande i lokala BRÅ Kenneth Michaelsson.

Trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Ronneby sker i nära samverkan mellan polisen, olika kommunala verksamheter, fastighetsägare och andra lokala intresseföreningar.

Arbete sker enligt en metod som heter ”Effektiv samordning för trygghet” (EST). Bland annat redovisas regelbundet en gemensam lägesbild, fakta och berätta om det som sker.

Om trygghetsmätningen

Sedan slutet av 1990-talet genomförs lokala trygghetsundersökningar. Undersökningarna riktar sig till allmänheten och fångar den lokala problembilden då enkäten ställer frågor kring vilka problem den boende uppfattar i sitt bostadsområde.

Detta kan exempelvis röra utemiljön, egen utsatthet för brott, respondentens allmänna oro för brott, hens mer konkreta känsla av otrygghet inkluderat konsekvenser av detta samt en bedömning av polisens engagemang i bostadsområdena. Resultatet ligger till grund för Polisens och kommunens arbete med både akuta problem och långsiktiga brottsförebyggande åtgärder

Nästan 1 500 slumpvist utvalda Ronnebybor fick under hösten möjlighet att delta i trygghetsmätningen och 64 procent av dem svarade. I mätningen svarar deltagarna bland annat på om de utsatts för brott och om de känner sig trygga.

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se Länk till annan webbplats.

Mer information om resultatet av årets trygghetsmätning och Ronneby kommuns och polisens trygghetsskapande arbete finns här Pdf, 1.8 MB.