Folkhälsoarbete i Ronneby

Folkhälsoarbete handlar om att påverka befolkningens hälsa. I Ronneby är folkhälsoarbetet inriktat på att skapa förutsättningar för goda livsmiljöer och goda levnadsvanor hos Ronnebyborna.

Övergripande mål

Det övergripande målet för folkhälsoinsatserna i Ronneby kommun är:

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för människor som lever och verkar i Ronneby kommun

Detta förutsätter att alla Ronnebybor erbjuds samma goda förutsättningar och möjligheter till hälsosamma val. I Ronneby kommun är en folkhälsopolicy framtagen för att möjliggöra ett långsiktigt och framgångsrikt folkhälsoarbete. I folkhälsopolicynPDF är följande fyra områden prioriterade.

  • Delaktighet och inflytande i samhället
  • Barns och ungdomars uppväxtvillkor
  • Fysisk aktivitet
  • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Policyn påvisar utvecklingsbehov inom de fyra prioriterade områdena samt förslag på vad som behöver göras för att uppnå målen. 

Folkhälsoråd

Ronneby kommun har ett Folkhälsoråd som är rådgivande till kommunstyrelsen. Folkhälsorådet är också remissinstans vid kommunala beslut som rör folkhälsofrågor. De ska även vara delaktiga i arbetet med att ta fram en flerårig folkhälsopolicy.

Representanter till Folkhälsorådet utses av kommunstyrelsen:

Ledamöter

Roger Gardell, ordf. (L)

Johannes Chen (M)

Malin Månsson (S)

Lennart Hägglöf (S)

Peter Jansson (SD)

Tjänstepersoner

Birgitta Ratcovich, Förvaltningschef Socialförvaltningen

Tobias Ekblad, Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen

Anders Karlsson, Förvaltningschef Teknik, fritid- och kulturförvaltningen

Sofie Ceder, Folkhälsosamordnare