Förmyndare för minderåriga

Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare - så kallade legala förmyndare. När båda föräldrarna har vårdnaden om barn, är de gemensamt förmyndare.

Om en av föräldrarna dör, blir den efterlevande ensam förmyndare. Man behöver alltså inte förordna någon ytterligare förmyndare.

Om föräldrarna är döda, underåriga eller av speciella skäl inte kan vara förmyndare, utser tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare.

Tingsrätten kan även förordna en medförmyndare, om en förmyndare inte kan vara förmyndare ensam.

Genom lagändring 1995 kan föräldrar själva utan redovisningsskyldighet till överförmyndaren förvalta den omyndiges tillgångar så länge värdet understiger åtta prisbasbelopp.

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarens samtycke:

* Om barnet skall köpa eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt.
* Om barnet skall ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
* Om barnet skall låna pengar eller låna ut pengar.
* Om barnet skall bedriva rörelse.

Överförmyndaren kan meddela inskränkningar i föräldrarnas fria förvaltning om det finns särskild anledning.

När ett barn (myndling) fyllt 16 år skall förmyndaren höra vederbörandes åsikter vid viktigare beslut som gäller myndlingen. Myndlingen kan själv sluta avtal om arbete eller säga upp ett arbete samt förfoga över sin lön.

Skall den omyndige driva näring måste förmyndaren och myndlingen söka tillstånd hos överförmyndaren.