Ensamkommande barn

Barn och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller annan vuxen person som har trätt i vårdnadshavarens ställe, måste ha en god man. Det är Migrationsverket som avgör om en vuxen som medföljer barnet kan erkännas som företrädare för barnet eller om god man ska utses.

Förmyndare och vårdnadshavare
Den gode mannen sätts i både förmyndares och vårdnadshavares ställe. Det betyder att den gode mannen träder i barnets föräldrars ställe och är därmed behörig att fatta alla beslut som rör barnet. Observera att det inte kommer på den gode mannen att fysiskt sörja för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet.

Överförmyndarnämnden förordnar
Det är överförmyndarnämnden som förordnar den gode mannen. Beslutet ska ske så snart som det är möjligt, enligt lagstiftaren högst 2-3 dagar från det att nämnden fått vetskap om att det behövs en god man.

Tillfällig lösning under första tiden i Sverige
Ett godmanskap enligt den nu gällande lagen ska betraktas som en tillfällig lösning under barnets/den unges första tid i Sverige. Ställföreträdarskapet ska upphöra om barnet lämnar Sverige eller får uppehållstillstånd. I det senare fallet ska barnet/den unge få en särskild förordnad vårdnadshavare.

Vilka barn/ungdomar avses?
Lagen omfattar alla barn och ungdomar, utländska eller statslösa, som är under 18 år och som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vuxen som trätt i föräldrarnas ställe, oavsett anledningen till inresan. Likaså omfattas de barn vars ställföreträdare har ”övergivit” barnen efter ankomsten till Sverige. God man ska i alla dessa fall förordnas. Undantag finns givetvis då det är ”uppenbart obehövligt”, exempelvis då en utbytesstudent kommer till Sverige och föräldrarna i hemlandet har medverkat till resan.

Som god man bör du

 • Kunna tala och skriva på svenska för att obehindrat göra dig förstådd.
 • Ha goda kunskaper om det svenska samhället, känna till exempelvis hur skola och sjukvård fungerar. 
 • Ha erfarenhet av barn och ungdomar och lyhördhet samt förståelse för deras behov.
 • Kunna hantera barn och ungdomar i den utsatta situation de befinner sig (dock utan krav på specialistutbildning).
 • Ha kunskap om gången i asylprocessen, men utan att ta över offentliga biträdets roll i ärendet, utan bistå denne med betydelsefulla uppgifter.

Det bör ännu en gång understrykas att den gode mannens uppdrag är tillfälligt, och att denne har samma rättsliga behörighet som en förälder men inte den faktiska omvårdnaden om barnet.

Vad ingår i uppdraget?
Den gode mannen ska i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Gode mannen kan sägas vara ”spindeln i nätet” kring barnet, den person som ser till att allt fungerar som det ska.

Personliga förhållanden
Här följer några exempel på vad som kan anses ingå i gode mannens uppdrag:

 • Ansöka om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet redan ombesörjt detta).
 • Hjälpa barnet och närvara i samband med utredning hos migrationsverket och socialnämnden.
 • Närvara vid förhör hos polis och åklagare, liksom kontakt med dessa, både då barnet utsatts för brott och då det eventuellt begått brott.
 • Delta i barnets utbildning och skolgång. Medverka i så kallade utvecklingssamtal i skolan och då gärna tillsammans med någon från exempelvis familjehemmet.
 • Hjälpa barnet att få kontakter med hälso- och sjukvården.
 • Ansöka om stöd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) (gäller endast då barnet fått beslut om uppehållstillstånd).
 • Besluta om var barnet ska bo. Avviker barnet från till exempel ett institutionsboende kan gode mannen besluta om att barnet skall återvända dit. Ytterst kan gode man begära hjälp via ansökan hos länsrätten. Lagen om vård av unga (LVU) kan också vara en möjlighet som gode mannen kan använda sig av.
 • Att verka för en familjeåterförening. I vart fall ska den gode mannen verka för att barnet får och har kontakt med sin familj.

När upphör godmanskapet?

 • När det ensamkommande barnet/den unge fyller 18 år och blir myndigt upphör den gode mannens uppdrag. 
 • Om barnets föräldrar kommer till Sverige och är i stånd att vara vårdnadshavare ska godmanskapet upphöra.
 • Om barnet lämnar Sverige ska god man ansöka om sitt entledigande. Den vanligaste orsaken till detta är att barnet inte fått uppehållstillstånd och avvisats.
 • Om tingsrätten förordnar en särskild vårdnadshavare för barnet ska godmanskapet upphöra.
 • Om en god man inte längre behövs. Denna bestämmelse har tillkommit för att täcka de situationer som inte faller under de ovan angivna. Ett exempel kan vara då en vårdnadshavare efter sjukdom åter kan utöva vårdnaden om barnet.

Just nu finns det inget behov av god man för ensamkommande barn.