Att bli god man, förvaltare, förmyndare

En god man är en person som hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller intressebevakning. Ett godmanskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov. Ett godmanskap anordnas av tingsrätten. 

Att bli god man

Just nu är behovet av nya gode män och förvaltare väldigt stort! Låter detta som något för dig så fyll i vår intresseanmälan i vänsterkolumnen så kontaktar vi dig för mer information. 

Godmanskap handlar om att hjälpa en medmänniska med det vardagliga. Detta kan vara i form av att hjälpa personen att betala sina räkningar.

God man eller förvaltare

Den gode mannen är ställföreträdare för den som inte själv kan ta tillvara på sina intressen. Den person som har god man kallas huvudman. Även om en god man utses för en person så behåller personen sin rättsliga handlingsförmåga. En förvaltare representerar den enskildes intressen. För att förvaltarskapet ska upphöra krävs ofta en utredning som visar att det inte längre behövs.

Viktiga skillnader mellan god man och förvaltare:

God man

Förvaltare

Frivilligt

Tvångsåtgärd


Den enskilde behåller sin rättshandlingsförmåga.

Den enskilde förlorar sin rättshandlingsförmåga.

Den enskilde bestämmer.

Förvaltaren bestämmer. (Undantag finns från denna regel.)

Gode mannen ska inhämta samtycke från den enskilde.

Förvaltaren ska inhämta samtycke från den enskilde då så är möjligt.

Godmanskapet kan upphöra på den enskildes begäran.

Vid förvaltarskapets upphörande krävs i regel läkarintyg eller annan utredning som visar att förvaltarskapet inte längre behövs.


Ansökan om god man eller förvaltare

Huvudmannen själv eller hans/hennes närmaste anhöriga kan ansöka om god man och förvaltare. Ansökan skickas till tingsrätten. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla att det finns behov av det stöd som en god man eller förvaltare kan ge. Anmälan görs då till överförmyndarnämnden.

Ansökan om god man / förvaltare handläggs av tingsrätten. Anmälan utreds av överförmyndarnämnden. Om nämnden anser att det finns behov av godmanskap eller förvaltarskap ansöker nämnden till tingsrätten om detta. Det är sedan tingsrätten som fattar beslut i ärendet. Om det beslutas att det finns behov av godmanskap eller förvaltarskap bestäms det samtidigt vem som ska bli god man / förvaltare. Om inte huvudmannen kan ge sitt samtycke till att god man utses kontaktas huvudmannens anhöriga innan beslut fattas.

Blanketter

Du hittar en hel del blanketter under rubriken "Relaterad information" längst ner på sidan, men de kommer alla att flyttas till sidan Blanketter & länkar - Godman. På sidan "Blanketter & länkar - Godman" ligger redan några överflyttade blanketter, så titta gärna där om du inte hittar vad du söker under Relaterad information. Klicka på länken ovan i texten eller gå till undersidan via menyn.