Artikeln publicerades 11 juni 2024

Kommunfullmäktige sammanträder på tisdag 2024-06-18 kl. 18:00 i stadshuset, Ronnebysalen

Kommunfullmäktige sammanträder på tisdag 2024-06-18 kl. 18:00 i stadshuset, Ronnebysalen

Kommunfullmäktige i Ronneby sammanträder på tisdag 2024-06-18 kl. 18:00 i stadshuset, Ronnebysalen. Ni ser vilka ärenden som ska behandlas nedan.

Klicka här för att komma till direktsändningen. Länk till annan webbplats.

1.

Val av justerare KF
Dnr 2024-000007

2.

Godkännande av dagordning KF
Dnr 2024-000008

3.

Fråga ställd av Therese Åberg (M) till Ola Robertsson (S) Kommer socialdemokraterna fortsätta att motsätta sig att lagen om valfrihet inom LSS gruppboende och daglig verksamhet/sysselsättning ska finnas i Ronneby kommun?
Dnr 2024-000311

4.

Frågor
Dnr 2024-000011

5.

Interpellationer
Dnr 2024-000010

6.

Medborgarförslag
Dnr 2024-000009

7.

Återkallande av uppdrag i nämnder och kommunstyrelser
Dnr 2024-000274

8.

Återkallande av uppdrag i bolagsstyrelser
Dnr 2024-000277

9.

Ändring av reglemente - Kommunstyrelsen
Dnr 2024-000275

10.

Ändring av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Dnr 2024-000276

11.

Förändring av bolagsordning för AB Ronneby Helsobrunn
Dnr 2024-000278

12.

Avsägelse från uppdragen som ledamot i AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus Holding AB, Catharina Christensson (S)
Dnr 2024-000309

13.

Avsägelse från uppdraget som ledamot i Teknik-, fritid- och kulturnämnden, Kranislav Miletic (S)
Dnr 2024-000312

14.

Avsägelse från uppdraget som ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden, Lennarth Förberg (M)
Dnr 2024-000295

15.

Val till kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser
Dnr 2024-000265

16.

Fastställande av ordning för ersättares tjänstgöring i Kommunstyrelse, nämnder, bolagsstyrelser och andra organ
Dnr 2024-000266

17.

Avsägelse från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden, Kerstin Johansson (L)
Dnr 2024-000319

18.

Fyllnadsval till ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera, Per Lundin(S)
Dnr 2024-000232

19.

Fyllnadsval till ledamot i teknik-, fritid- och kulturnämnden, Mia Österhof (V)
Dnr 2024-000233

20.

Fyllnadsval- Roger Gardell (L)
Dnr 2024-000235

21.

Fyllnadsval till ersättare i kommunstyrelsen - Thomas Hässelskog (M)
Dnr 2024-000242

22.

Fyllnadsval från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, Anders Borg (SD)
Dnr 2024-000186

23.

Avsägelse från uppdraget som ordförande i Teknik-, fritid- och kulturnämnden, Per-Gunnar Johansson (M)
Dnr 2024-000297

24.

Avsägelse från uppdraget som ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden, Anders Bromée (M)
Dnr 2024-000298

25.

Avsägelse från uppdraget som ersättare i Teknik-, fritid- och kulturnämnden, Nils-Olov Olofsson (S)
Dnr 2024-000300

26.

Avsägelse från uppdraget som ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden, Per Bengtsson (S)
Dnr 2024-000305

27.

Avsägelse från uppdraget som andre vice ordförande i Teknik-, fritid- och kulturnämnden, Mikael Mårtensson (S)
Dnr 2024-000306

28.

Avsägelse Lena Karstensson (M)
Dnr 2024-000307

29.

Avsägelse från uppdraget som ordinarie ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden, Pär Dover (S)
Dnr 2024-000308

30.

Avsägelse från uppdragen som ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden samt Teknik-, fritid- och kulturnämnden, Fredrik Hansson (M)
Dnr 2024-000310

31.

Hemställan om 2:4-medel avseende en tjänst säkerhetsskyddschef för Räddningstjänsten Östra Blekinge
Dnr 2024-000101

32.

Tertialrapport 2024-04-30 för Ronneby kommun
Dnr 2024-000238

33.

Information om kommunens krediter 2024-04-30
Dnr 2024-000239

34.

CURA Individutveckling - återbetalning av eget kapital 2024
Dnr 2023-000651

35.

Medel för medfinansiering av gång- och cykelväg längs Gärestadsvägen (lv 669) enligt samverkansavtal mellan kommunen och Trafikverket
Dnr 2024-000111

36.

Markanvisning Kilen 6 - Acasa Bostad AB
Dnr 2024-000220

37.

Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Tussilagon 5 och kommunägda Hulta 2:115
Dnr 2024-000257

38.

Försäljning av Svenstorp 20:8
Dnr 2022-000221

39.

Revidering av Bostadsförsörjningsprogram 2018
Dnr 2023-000306

40.

Äskande om tilläggsanslag för kostnader för barn och vuxna i skyddat boende 2024
Dnr 2024-000240

41.

Förslag till nya taxor för måltidsverksamhet 2024
Dnr 2024-000247

42.

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner
Dnr 2024-000194

43.

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag
Dnr 2024-000193

44.

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag, 2024
Dnr 2024-000243

45.

Hyresavtal Stadshuset - flygel D (polisen)
Dnr 2024-000281

46.

Ombyggnation av polisens flygel i Stadshuset
Dnr 2023-000334

47.

Genomförd ägardialog 2024-2025 med delägda bolaget Visit Blekinge AB
Dnr 2024-000282

48.

Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden för år 2023
Dnr 2024-000259

49.

Besvarande av Motion från Sune Håkansson (RP) angående utformning av protokoll mm
Dnr 2023-000057

50.

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG farthinder Ekenäs
Dnr 2023-000473

51.

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG Fasa ut tvåtaktsmotorer
Dnr 2023-000327

52.

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG tillgänglighetsanpassning på Risanäshalvön
Dnr 2023-000338

53.

Anmälan av motioner
Dnr 2024-000012