Artikeln publicerades 12 juni 2019

Kommunfullmäktige sammanträder på onsdag 2019-06-19 kl. 18:00 i Ronnebysalen

Kommunfullmäktige sammanträder på onsdag 2019-06-19 kl. 18:00 i Ronnebysalen

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde

Onsdagen den 19 juni 2019, kl. 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerare

2. Medborgarförslag - Namngivning av dammprojekt i Hallabro

3. Medborgarförslag - Kommunens möjligheter att främja ladd-infrastrukturen för elfordon

4. Medborgarförslag - Mötesplats för invandrarkvinnor och svenska kvinnor

5. Medborgarförslag

6. Anhållan om entledigande från uppdraget som andre vice ordförande i äldrenämnden, ledamot i äldrenämndens beredningsutskott, ledamot i äldrenämnden, ledamot i kommunala pensionärsrådet, ersättare i samverkansnämnden

7. Fråga från Sune Håkansson (RP) ställd till utbildningsnämndens ordförande Åsa Evaldsson (M) angående flygtekniskt program

8. Frågor

9. Interpellationer

10. Tertialrapport 2019-04-30

11. Förslag till beslut - Ny avfallstaxa

12.Förslag till beslut -Taxehöjning slam och flerfamiljsfastigheter

13. Inrättande av RWC-toalett i Ronneby Sporthall

14. Huvudmannaskap för Blekinges leder

15. Årsredovisning Sydarkivera 2018

16. Nytt reglemente Socialnämnden

17. Taxa/avgifter tobakstillstånd

18. Taxa/avgifter serveringstillstånd

19. Akut platsbehov i Kallinges centralorts förskolor och skolor

20. Information om kommunens krediter 2019-04-30

21. Samverkansavtal 2019 mellan Ronneby kommun och polis

22. Policy Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) för Ronneby kommun

23. Regler för förenklade biståndsbeslut

24. Val till föreningsstämma med energikontor sydost

25. Inrättande av strategisk lokalförsörjningsfunktion

26. SMS-livräddare i Blekinge

27. Anhållan om att införliva enskilda fastigheter i verksamhetsområde för dagvatten

28. Anhållan om att införliva enskild fastighet i verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Angelskog 1:3

29. Anhållan om införlivande av fastigheter i verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Träskobacken

30. Anhållan om utökande av verksamhetsområde för dagvatten, Slättagårdsvägen

31. Ansökan om att få ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp, Fällöstrands VA-ekonomiska förening

32. Utökning av verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten Johannishus

33. Uppdrag ny detaljplan Droppemåla

34. Avtal arrende Stora Ekön

35. Listerby 16:54, Ansökan köp av mark

36. Kilen 5, markanvisning och genomförandeavtal

37. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) avseende möjlighet för privata restauranger att leverera mat till våra skolor och äldreboenden

38. Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) avseende att servera helt vegetarisk-vegansk mat i skolan och förskolan

39. Besvarande av medborgarförslag - Förslag på att långsiktigt trygga vattenförsörjningen i kommunen

40. Anmälan av motioner