Nedgrävning av död häst

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar, lukt eller annan olägenhet, måste döda djur tas omhand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare.

Om du vill gräva ner enstaka självdöda eller avlivade hästar tar du kontakt med oss på miljö- och byggnadsförvaltningen. Innan du gräver ned djuret behöver du lämna in följande handlingar till miljö- och byggnadsförvaltningen:

  • Anmälningsblankett, ifylld och undertecknad. Blanketten hittar du i blankettarkivet.
  • En tydlig karta som visar platsen för nedgrävningen i relation till gården eller bonings-huset samt eventuella vattentäkter, vattendrag eller diken inom ett avstånd av 200 meter.

Observera dock att det alltid finns en skyldighet att kontakta veterinär vid misstanke om allvarlig smittsam sjukdom. Om döda djur ska grävas ner i samband med utbrott av allvarlig smittsam sjukdom kan det krävas särskilda åtgärder. Denna information omfattar inte sådana händelser.

Tid för nedgrävning

Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och nedgrävning bör ske innan förruttnelsen börjat. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret avlidit. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.

Nedgrävningsplats

Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska platsen väljas med tanke på att avståndet till närmaste vattentäkt eller bostad ska vara minst 100 meter, avståndet bör helst uppgå till 200 meter. För nedgrävning ska en torr plats väljas.

Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde

Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta och berggrund ska vara minst en meter. Djurkroppen ska täckas med minst en meter jordmassa, eventuellt stora stenar, så att vilda djur hindras från att gräva upp djurkroppen.

Riksintressen

Tänk på att om kulturminnen eller naturvårdsintressen finns i närområdet och riskerar att påverkas, ska du först rådgöra med Länsstyrelsen i Blekinge län Länk till annan webbplats..

Annan fastighetsägare

Om du inte äger marken själv behövs en skriftlig överenskommelse med fastighetsägaren om att nedgrävningen av djuret får göras på den aktuella marken.