Miljötillsyn

Miljötillsyn innebär kontroll av alla typer av verksamheter som på något sätt riskerar att innebära en påverkan på människors hälsa och miljön genom utsläpp till luft, mark eller vatten. Vid en tillsyn går vi tillsammans igenom hur verksamheten arbetar, att verksamheten följer lagen och att det finns en uppdaterad egenkontroll. Därefter görs det en miljöbedömning utifrån miljöbalken.

Miljö- och byggnadsförvaltningen är, enligt lag, skyldig att utföra tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Tillsynen syftar till att skydda vår miljö mot påverkan av olika sorters föroreningar samt hjälpa verksamheter att undvika stora och onödiga miljökostnader i framtiden.

Inspektioner kan göras anmälda eller oanmälda, men oftast planeras besöken in tillsammans med varje enskild verksamhet.

Avgift

Alla miljöfarliga verksamheter, även de som varken behöver anmäla eller ansöka om tillstånd, får betala en avgift för miljöförvaltningens arbete med miljötillsyn - antingen en fast årlig avgift eller en avgift per timme beroende på hur mycket tid handläggningen tar. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxan.

Fast årsavgift

Alla tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter betalar varje år en avgift. Avgiftens storlek är olika för olika verksamheter. Den fasta årliga avgiften beror på hur mycket tillsynstid verksamheten ska ha. Det beror i sin tur på vilken avgiftsklass den placeras i och vilka risker verksamheten bedöms innebära för miljön och människors hälsa. I den fasta årsavgiften ingår den tid som miljöförvaltningen lägger ned på planerade inspektioner - förberedelser, restid, skriva inspektionsprotokoll och beslut med mera, samt granska rapporter och andra redovisningar.

Extra tillsynsavgift

Om det krävs extra tillsyn utöver det som ingår i den fasta årliga avgiften tar miljö- och byggnadsförvaltningen ut en avgift enligt gällande taxa. Exempel på det kan vara att verksamheten inte följer kraven och villkoren i våra beslut, att det finns brister i egenkontrollen eller att myndigheten får befogade klagomål på verksamheten. Därför bör du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du undrar över hur en situation ska hanteras, eller om något oförutsett har inträffat i verksamheten, för att undvika extra avgifter.

Timavgift

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör tillsyn även på verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga som inte ska betala en fast årsavgift. Dessa verksamheter får istället betala en timavgift för den tid förvaltningen har lagt ner på miljötillsynen.

Våra taxor hittar du här: Avgifter och taxor