Hantering av schaktmassor

Återvinning av avfall för anläggningsändamål

Genom att återvinna avfall använder vi våra naturresurser effektivare och minskar transporter. Grus, sten, betong och tegel är några exempel på användbara överskotts- och restmaterial som kan användas igen, som till exempel vid grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar. Återvinningen ska ske på ett sådant sätt att föroreningar på den nya platsen inte ökar.

Syfte

En förutsättning för att få använda avfall för anläggningsändamål är att avfallet ska ersätta traditionellt anläggningsmaterial samt att det du vill anlägga fyller en funktion, att det finns ett tydligt syfte med anläggningen. För att kunna bedöma syftet krävs också en redovisning av de mängder du tänkt använda, då du endast får använda den mängd som krävs för anläggningens funktion. Massorna får inte innehålla annat avfall, som till exempel metall, plast, gummi, som inte tillför konstruktionen något eller som ger ett skräpigt intryck. Att bara fylla ut ett område utan något tydligt syfte betraktas inte som återvinning, utan tolkas i stället som deponering. I sådana fall måste du ansöka om tillstånd för deponi hos länsstyrelsen.

Platsens känslighet

Vilken plats man avser anlägga på är av stor vikt för riskbedömningen. Därför är det viktigt att ni som verksamhetsutövare, innan anmälan, gör en grundlig koll om det tänkta området omfattas av eventuella skydd så som Natura 2000, strandskydd, vattenskyddsområde eller liknande. Vad marken/anläggningen ska användas till när den är färdigställd är också en faktor som spelar roll.

Anmälan

Om du avser att återvinna avfall för anläggningsändamål, kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. Detta avgörs av den föroreningsrisk som användningen kan medföra. Risken för föroreningar ska alltid bedömas utifrån avfallets egenskaper, mängd, föroreningsinnehåll och omgivningens känslighet.

I många fall är det svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma föroreningsrisken. Det är därför klokt att kontakta miljöavdelningen i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få hjälp och råd.

Anmälan ska göras skriftligt till miljö- och byggnadsförvaltningen. Uppgifterna i blanketten ska vara fullständiga och den ska inkomma myndigheten minst sex veckor innan åtgärden ska starta. Blanketten hittar du här: Blanketter Miljö och Hälsa

Asfalt

Asfalt före 1974 kan innehålla stenkolstjära. För att förhindra att asfalten sprids finns restriktioner för användningen. Vid misstanke om att stenkolstjära finns i asfalten bör provtagning ske med minst två prov var 100:e meter eller per 1 500 m2. Asfalt med lågt innehåll av stenkolstjära, < 70 mg/kg 16 PAH, kan återvinnas i asfaltverk eller i övre lager av vägkropp på tidigare asfalterad väg utan att det behövs någon anmälan eller tillstånd. Om ni ska använda asfalt på något annat sätt behöver ni göra en anmälan om användning av avfall för anläggningsarbeten.