Kabel- och gummiflis på ridbanor

Det förekommer att kabelflis eller gummiflis används som underlag på utomhusridbanor. Det finns de som påstår att kabelflis eller gummiflis inte fryser på samma sätt som andra material och därmed skulle kunna förlänga ridsäsongen. Kabel- och gummiflis kan vara billiga lösningar kortsiktigt, men oacceptabla ur hälso- och miljösynpunkt.

Kabelflis

Kabelflis består av plastisolerad kabel som mals ner efter det att metalltrådarna avlägsnats. Det blir dock kvar rester av metalltråden i flisen. Ämnen som man kan tänka sig hitta är många eftersom det totalt sett finns många ur miljösynpunkt negativa ämnen i alla gamla kablar. Kabelflis innehåller bland annat bly, koppar, kadmium, tennorganiska föreningar, klorparaffiner och ftalater som alla riskerar att bli föroreningar på och kring ridbanor som använder kabelflis. Tungmetallerna är hälsovådliga och flertalet mjukgörande ämnen i plast är cancerframkallande och fortplantningsstörande.

Gummiflis

En stor del av alla bildäck som säljs i Sverige innehåller HA-oljor (högaromatiska oljor). HA-oljorna sätts till däcken som mjukgörare. På grund av HA-oljornas stora innehåll av polyaromatiska kolväten (PAH) är HA-oljor giftklassade och märkningspliktiga som cancerframkallande och giftiga och/eller fosterskadande. Gummiflis innehåller även tungmetaller, bland annat zink och krom.

Kabelflis och/eller gummiflis på ridbanor

Vid ridning virvlar dammpartiklar, som inte behöver vara synliga för ögat, upp och sprids över närområdet och kan inandas av människor och djur som befinner sig i närheten. Plast/gummibitar sprids med stövlar och hovar till omgivande mark och kan trampas ner i jorden eller sköljas iväg vid nederbörd till diken. Plasterna hamnar i slutänden i våra vattendrag, sediment och i djur.

Om kabel- eller gummiflis har lagts ut utan anmälan eller tillstånd kommer miljö- och byggnadsnämnden i efterhand att kräva provtagning och analys. Beroende på analysresultat kan materialet behöva avlägsnas och tas omhand som avfall. Även underliggande jordmaterial kan behöva tas bort om det har blivit förorenat, vilket kan bli mycket kostsamt. Ur miljösynpunkt finns det ingen skillnad på kabel- eller gummiflis.

I miljöbalken (1998:808) 2 kapitlet 6 § står det: ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer om kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller ifråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism”.

Eftersom det finns risk för en negativ påverkan av kabelflis och gummiflis på hälsa och miljö uppmanas Du att inte använda dessa material som underlag på ridbanor. Var rädd om hästar och ryttare. Avstå ifrån att medverka till en okontrollerad spridning av föroreningar i miljön.