Förorenade områden

Förorenade områden är platser som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet på människors hälsa eller miljön. Föroreningen kan finnas i mark, sediment eller vatten. Även förorenade byggnader och anläggningar räknas in. Om sådan förorening innebär risk för människors hälsa eller miljön krävs efterbehandling.

Om förorening upptäcks

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade. Ett förorenat område kan orsaka spridning av föroreningar till mark- och vattenområden runt omkring. För att undvika problem är det viktigt att mark- och miljöfrågor behandlas så tidigt som möjligt i planeringen. En förorening kan få riktigt svåra konsekvenser om den kommer i kontakt med grundvattnet.

Om förorening upptäcks ska fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren genast informera miljö- och byggnadsförvaltningen. Det kan exempelvis gälla avfallsmaterial i utfyllnader eller spill/läckage från kemikaliehantering. Några tecken på förorening är:

  • Främmande lukt
  • Avvikande färg
  • Främmande föremål

Ansvar för undersökningar och åtgärder

Huvudregeln i miljöbalken är att den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat en förorening bär ansvaret för att undersöka och sanera området. Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamhetsutövare. Finns inte ansvarig verksamhetsutövare kvar, kan fastighetsägaren eller den som utför åtgärder i ett förorenat område bli ansvarig. Om ansvarig för efterbehandling saknas eller om den ansvarige inte har tillräckliga medel för att bekosta undersökning och sanering så finns det i vissa fall möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket. Innan man köper en fastighet är det därför viktigt att ta reda på om tidigare verksamheter kan ha förorenat platsen. Mer information hittar du här: Broschyr fastighetsägares ansvar Länk till annan webbplats.

Anmälan om åtgärder i förorenade områden

Om du planerar att göra markarbeten i ett förorenat område ska du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen senast sex veckor innan arbetet påbörjas. Detta gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning av eller exponering för föroreningarna. Syftet är att se till att föroreningen tas om hand på ett korrekt och säkert sätt. Blanketten hittar du i Miljö och hälsas blankettarkiv.

Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Mer information hittar du i ebh-portalen Hjälp i tillsynen Länk till annan webbplats..