Fordonstvätt

En fordonstvättsanläggning är en miljöfarlig verksamhet oavsett hur stor eller liten tvätten är. Det spelar ingen roll om du tvättar egna fordon eller kundfordon.

Smutsvattnet efter en fordonstvätt innehåller rester av rengöringsmedel, smuts, metaller, olja, tensider och andra ämnen som är skadliga för livet i vattnet. Dessa ämnen kan inte brytas ner i naturen. Därför är det viktigt att vidta de försiktighetsmått som behövs för att minska miljöpåverkan från verksamheten, exempelvis att installera en oljeavskiljare.

Anmälningsplikt

Anläggningar som tvättar mer än 5 000 bilar eller 1 000 tyngre fordon per år är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Blanketten hittar du här: Blanketter Miljö och Hälsa

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsyn även på mindre anläggningar, men det krävs ingen anmälan för dessa.

Krav på rening av smutsvatten

Vatten från fordonstvättar ska renas innan det hamnar i avloppet eftersom föroreningarna i vattnet kan störa de kommunala reningsverkens biologiska processer och orsaka att föroreningarna passerar reningsverk och hamnar i miljön. För att rena vattnet i tillräcklig utsträckning måste varje fordonstvätt vara ansluten till någon form av reningsanläggning som klarar av att rena vattnet från de föroreningar som uppkommer. Läs mer under Oljeavskiljare.

Kemikaliehantering

Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är du skyldig att välja den kemikalie som är minst skadlig för hälsa eller miljön. Exempel på bra kemikalier för fordonstvätt finns på Kemikaliesvepet Länk till annan webbplats..

Kemikalier som förvaras inom verksamheten ska alltid förvaras med ett sekundärt skydd (invallning). En invallning kan vara ett särskilt förråd, container eller uppsamlingstråg av plåt eller plast. Grundkravet är att invallningen ska rymma den största behållarens volym plus 10 procent av övriga behållares volym.

Det ska också finnas en kemikalieförteckning över samtliga kemikalier som används i verksamheten med information om:

  • vilka produkter som används
  • vad de används till
  • på vilket sätt och hur farliga de är
  • i vilken omfattning de används samt
  • när säkerhetsdatabladet senast uppdaterades

Spill och läckage som sker i verksamheten ska omhändertas, till exempel genom att samla upp det med absorbentmedel. Detta ska sedan lämnas in till lämplig mottagare som farligt avfall.

Egenkontroll

Enligt miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet ha ett egenkontrollprogram. Det betyder att du regelbundet ska kontrollera din biltvätt och planera för att hindra eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det innebära bland annat att du ska ha en tydlig ansvarsfördelning och rutiner för att fortlöpande kontrollera och sköta tvätt- och reningsutrustning. Egenkontrollen ska anpassas till din verksamhet. En större biltvätt som medför större risk för påverkan på människors hälsa och miljön, behöver ha en mer omfattande egenkontroll än en mindre.