Fettavskiljare

De kommunala avloppsledningarna är dimensionerade för att ta emot spillvatten från hushåll och det är därför som större mängder fett måste avskiljas från vatten innan det släpps ut i det allmänna ledningsnätet.

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Det avlagras i ledningarna, stelnar, orsakar stopp och kan leda till skadliga utsläpp i vattendrag samt leda till driftproblem vid pumpstationer och försämring av den biologiska reningen i avloppsvattenreningsverken.

Krav på fettavskiljning

För att minska utsläppen av fett till avloppsnätet har Ronneby kommun tagit fram riktlinjer för fettavskiljare. Riktlinjerna behövs för att kunna göra en enhetlig bedömning av vilka verksamheter som bör ha fettavskiljare och hur driften av avskiljarna bör se ut.

Riktlinjerna vänder sig till företag, fastighetsägare, projektörer och konsulter och gäller för alla verksamheter inom Ronneby kommun.

INSTALLATION AV FETTAVSKILJARE

För att installera en fettavskiljare, ta kontakt med en erfaren VVS-konsult för att få hjälp med dimensionering och val av rätt fettavskiljare. Gör anmälan till Ronneby kommun och Miljöteknik. När fettavskiljaren är installerad teckna abonnemang för tömning och ha egenkontroll som rutin.

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE

Ronneby Miljö och Teknik som är VA-huvudman i Ronneby Kommun har tagit fram riktlinjer som vänder sig till företag, fastighetsägare och konsulter och gäller för alla verksamheter inom kommunen.

Riktlinjerna finns under Relaterade dokument.

ÅTERVINN FRITYROLJA

Det är endast små mängder fett som kan tillföras fettavskiljare för att den skall uppfylla sin funktion. Stekfett, frityrolja eller liknande får inte hällas direkt i avloppet utan ska istället samlas upp och lämnas till en entreprenör för återvinning.