Fett- och oljeavskiljare

Fettavskiljare

Stora mängder fett innebär risk för igensättning av avloppsledningarna. Fettavlagringar bildar även en giftig, illaluktande svavelvätgas som orsakar frätskador i avloppsledningar och försämrar både boende- och arbetsmiljö. Alla verksamheter som tillreder livsmedel, som diskar porslin eller köksutrustning eller som på annat sätt släpper ut fett eller fettrester till avloppsledningsnätet måste ha fettavskiljare. Läs mer här.

Oljeavskiljare

En oljeavskiljare är en reningsanläggning som används för att förhindra läckage av olja till avlopp eller omgivande vattendrag. Fordonstvättar, verkstäder, bensinstationer och större parkeringar är exempel på anläggningar som behöver installera oljeavskiljare för att säkerställa att bensin och olja inte sprids från verksamheten och riskerar att skada människors hälsa eller miljön. Lär mer här.