Cisterner

Utsläpp från läckande cisterner kan skada människor, djur och växter samt mark, grundvatten och vattentäkter för åratal framöver. Det är du som ägare av en cistern som är ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Du måste känna till vilka bestämmelser som gäller på området.

Reglerna gäller oavsett om cisternerna står inomhus, utomhus eller är nergrävda i mark. Det gäller även cisterner som ställs upp tillfälligt, exempelvis på byggarbetsplatser.

Vid nyinstallation

Vid nyinstallation av cistern som rymmer mer än en kubikmeter (>1m3) ska du informera miljö- och byggnadsförvaltningen i god tid innan anläggningen tas i bruk (minst fyra veckor innan). Inom ett vattenskyddsområde ska all förvaring över 250 liter anmälas.

Blanketten hittar du här: Blanketter Miljö och Hälsa

Kontroll av cisterner

Cisterner ska kontrolleras återkommande av ackrediterade kontrollorgan, som har granskats och godkänts av SWEDAC.

Cisterner ska kontrolleras

  • Vid nyinstallation
  • När cisternen eller rörledningar genomgår en större reparation, används under nya driftsförhållanden eller flyttas
  • För korrosionsskyddade cisterner ska en återkommande kontroll göras var 12e år
  • För cisterner som inte har tillfredsställande korrosionsskydd gäller kontroll vart 6:e år.

Observera att inom vattenskyddsområden är intervallen halverade om invallning saknas. Högre krav kan ställas i olika vattenskyddsområden, se lokala föreskrifter!

En kopia av kontrollrapporten ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden direkt efter genomförd kontroll och originalet ska du behålla och på begäran kunna visa upp för miljö- och byggnadsförvaltningen.

Ansökan om förvaring av brandfarlig vara

Om du förvarar mer än tre kubikmeter (>3m3) dieselolja ska tillstånd även sökas om brandfarliga varor. Tillståndet söker du hos Räddningstjänsten i östra Blekinge(Brandfarliga varor - Karlskrona.se Länk till annan webbplats.).

Om du tar cisternen i bruk på nytt

Om du planerar att ta en cistern i bruk på nytt efter en tid måste den först besiktigas och miljö- och byggnadsförvaltningen måste informeras om att cisternen ska tas i bruk igen.

Vad kan hända med din cistern?

Med tiden kan stålcisterner rosta och plastcisterner ta skada av tillsatsämnen i olja eller diesel så att läckage uppstår. Det är du som ägare av en cistern som är ansvarig. Följs inte reglerna kan det medföra att du måste betala miljösanktionsavgift. Det kan också hända att försäkringen inte täcker eventuella skador eller saneringskostnader om inte kontroller utförts som de ska.

Skydda din cistern

För att minska risken för att någonting händer med din cistern eller begränsa konsekvenserna om olyckan skulle vara framme, finns det några saker du kan göra:

  • Skydda cisternen med ett hus eller en överbyggnad
  • Påkörningshinder av exempelvis betong
  • Stolpar eller markörer vid exempelvis snötäckt mark

Föreskrifter

Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter Svensk författningssamling 2012:2012:259 t.o.m. SFS 2021:1010 - Riksdagen Länk till annan webbplats.

Miljösanktionsavgift

Ronneby kommun är, enligt lag, skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om överträdelser sker. Avgifter ligger för närvarande mellan 1 000 och 3 000 kronor beroende på typ av överträdelse.