Bekämpningsmedel

För den som yrkesmässigt ska hantera kemiska bekämpningsmedel gäller särskilda regler. Många gånger krävs en ansökan eller anmälan till Ronneby kommun före bekämpningen får påbörjas.

Ansökan om tillstånd och anmälan

Tillstånds- och anmälningsplikt för spridning av bekämpningsmedel regleras genom förordning 2014:425 om bekämpningsmedel samt naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:2 om spridning och hantering av växtskyddsmedel samt NFS 2015:3 om spridning av biocidprodukter.

Anmälan/ansökan görs till miljö- och byggnadsnämnden. Blanketten hittar du i blankettarkivet.

Tillstånd

Tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden krävs för spridning av växtskyddsmedel:

  • på tomtmark för flerfamiljshus,
  • på gårdar till skolor och förskolor,
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • inom skyddsområde för vattentäkt

Om spridningen avser större omfattning än punktbekämpning krävs tillstånd även i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde, inom idrotts- och fritidsanläggningar, vid planerings- och anläggningsarbeten, på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Anmälan

Vid kemisk bekämpning på banvallar och på områden större än 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt krävs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Detta gäller även på vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter.

Det är förbjudet att sprida bekämpningsmedel på naturbetesmarker eller på ängar!

Spridning av bekämpningsmedel på åkermark

Det krävs ingen ansökan eller anmälan för spridning av bekämpningsmedel på åkermark utanför vattenskyddsområde. Men det är viktigt att känna till vilka krav som finns vid den typen av arbete. Därför finns det krav på att du har en godkänd utbildning samt att du har ansökt om tillstånd för användning av bekämpningsmedel hos Länsstyrelsen. Du ska också dokumentera din användning av bekämpningsmedel, exempelvis i en sprutjournal. Läs mer om detta hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats..

Ligger åkermarken däremot inom vattenskyddsområde krävs det tillstånd för spridning av bekämpningsmedel.

Alternativa metoder

Målsättningen är att användningen av kemiska bekämpningsmedel i kommunen ska minska. Istället för att använda kemisk bekämpning bör man överväga alternativ som till exempel bränning eller mekanisk bearbetning. Tillstånd att använda kemisk bekämpning ges bara om det inte finns några andra lämpliga alternativ.

TIPS! Klicka vidare till SLU.s sida Ogräsrådgivaren Länk till annan webbplats. eller titta in på organisationen KRAV:s hemsida Länk till annan webbplats..

Spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Dricksvattnet är en av våra viktigaste naturtillgångar. För att vi ska ha tillgång till rent dricksvatten idag och i framtiden finns vattenskyddsområden runt de kommunala dricksvattentäkterna. För lantbruk, inklusive hästgårdar, som verkar inom ett vattenskyddsområde ställs särskilda krav för användning av växtskyddsmedel och gödsel. Spridning av dessa medel kräver tillstånd från kommunen. Läs mer om det hos SLU Länk till annan webbplats..

Utmärkning av områden

Den som avser att sprida bekämpningsmedel där allmänheten får färdas fritt ska sätta upp anslag en vecka före spridningen med uppgifter om var, när och hur bekämpningen utförs, bekämpningsmedlets namn, kontaktuppgifter till den som utför bekämpningen med mera. Anslagen ska tas bort tidigast en månad efter spridningen.

Spridning av biocider

En biocid är ett kemiskt preparat som används för bekämpning av skadeinsekter eller vissa växter. Vid bekämpning av skadeinsekter, råttor och liknande som görs på platser (utomhus eller inomhus) där allmänheten har tillträde ska informationsskyltar om spridningen sättas upp senast i samband med att spridningen påbörjas. Skyltningen ska vara kvar minst en vecka efter att bekämpningen avslutats.