Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som innebär risker för människors hälsa eller för miljön. Varor som innehåller farliga ämnen blir farligt avfall när de kasseras och ska sorteras ut från övrigt avfall. Avfallet ska också dokumenteras och registreras.

Vad är farligt avfall?

Några exempel från olika verksamheter

 • kontor (lysrör, elektronisk utrustning, batterier)
 • jordbruk (spilloljor, kasserade växtskyddsmedel)
 • frisersalonger (farliga kemikalierester)
 • tatuerings- och skönhetssalonger (farliga kemikalierester)
 • rivnings- och byggverksamheter (bygg- eller rivningsavfall som innehåller farliga ämnen till exempel eternitplattor, elavfall, pcb-haltiga byggmaterial)
 • bilverkstäder (spillolja, oljefilter, bilbatterier)

Tänk på att

 • Farligt avfall ska hållas åtskilt från annat avfall.
 • Du får inte blanda olika typer av farligt avfall.
 • Om avfallet är flytande bör du ha det invallat exempelvis i uppsamlingskärl, eller i utrymmen utan avlopp. Kärl måste vara anpassade för avfallet. Som exempel måste du förvara bilbatterier i behållare som tål batterisyra.
 • Om avfallet förvaras utomhus måste det i de flesta fall vara skyddat mot nederbörd.
 • Förvara det farliga avfallet så att ingen obehörig kan komma åt det.

Dokumentera och rapportera till Naturvårdsverket

Du måste dokumentera det farliga avfallet från din verksamhet genom anteckningar. Bestämmelser om anteckningar av farligt avfall har funnits länge. De är grunden för att du ska ha kontroll på ditt farliga avfall och kunna visa att du har det. Du ska kunna visa anteckningarna för miljö- och hälsoskyddskontoret.

Sedan 1 november 2020 ska företag och verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.. Kravet gäller alla yrkesmässiga verksamheter där farligt avfall uppstår.

Anteckningar och rapportering

Anteckningarna ska göras innan avfallet transporteras från din verksamhet. Anteckningarna ska sparas i minst 3 år.

För varje typ av avfall ska du anteckna uppgifter om

 1. Var avfallet har producerats
 2. Datum när avfallet borttransporteras
 3. Hur avfallet transporteras
 4. Vem som ska transportera avfallet
 5. Avfallets vikt i kilogram
 6. Den mottagare och plats där avfallet ska hanteras

Ovanstående uppgifter ska antecknas innan transporten påbörjas och registreras i avfallsregistret senast två arbetsdagar efteråt. Rapporteringen ska göras via Naturvårdsverkets webbplats. Rapporteringen görs enklast via en e-tjänst.

Med avfallstyp menas den sexsiffriga kod som finns i bilaga 3 i avfallsförordningen (2020:614). Exempel på kod och avfallstyp (asterisken visar att det är farligt avfall):

 • 20 01 21* Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall.
 • 16 01 07* Oljefilter
 • 16 06 01* Blybatterier.
 • 17 06 05* Byggmaterial som innehåller asbest.

Transport av farligt avfall

När du lämnar bort farligt avfall för transport ska du se till det finns ett transportdokument. Kontrollera att transportören har tillstånd att transportera och att mottagningsanläggningen har tillstånd eller har gjort anmälan om att ta emot avfallet. I transportdokumentet lämnas exempelvis uppgifter om avfallstyp, mängd för varje avfallstyp, transportör samt vem som lämnar avfallet och vilken anläggning som ska ta emot avfallet.

Egen transport

Företag med små mängder farligt avfall, upp till 100 kg eller 100 liter per år och som vill köra det själv måste först göra en anmälan till länsstyrelsen. Om mängden farligt avfall överstiger 100 kg alternativt 100 liter per år måste du ha länsstyrelsens tillstånd innan du transporterar det. Avfall som innehåller kvicksilver (undantaget hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid, kadmium eller PCB-produkt får aldrig transporteras utan tillstånd. Observera att även vid egen transport av farligt avfall krävs transportdokument.

Elektronikavfall inklusive ljuskällor med producentansvar får du lämna till de återvinningscentraler där mottagning av dessa finns. Du får mot betalning lämna asbest och tryckimpregnerat trä där mottagning av dessa finns. Annat farligt avfall måste du lämna till ett företag som har tillstånd att ta emot det. Oftast vill företag som tar emot farligt avfall hämta avfallet hos dig. Det är för att de vill ha kontroll över vilka typer av avfall som de kommer att ta emot.

Kontakta Ronneby Miljö & Teknik AB Länk till annan webbplats. för frågor om återvinningscentralerna och vilket avfall du som företagare kan lämna där.